Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇERNIÇOV Aleksandr Alekseyeviç

  ÇERNIШÓV Aлександр Алексейевич (21.8.1882, индики Чернигов вил., Ловен – 18.4.1940, Москва) – електротехника сащясиндя рус алими. ССРИ ЕА акад. (1932; м. цзвц 1929). Ленин мцкафаты лауреаты (1930). Петербург Политехник Ин-туну битирмиш (1907), 1936 илядяк щямин ин-тда (1919 илдян проф.), сонракы иллярдя ися ССРИ ЕА-нын бир сыра мцяссисяляриндя ишлямишдир. Ясас тядгигатлары йцксяк эярэинликляр техникасы вя радиотехника мясяляляриня аиддир. Ч., щямчинин електрик юлчмяляри, ТВ, радиотелефон рабитясинин узаглыьы, д.й.-ларынын електрикляшдирилмяси проблемляри, елми ишлярин тяшкили вя планлашдырылмасы, електротехника тарихи вя с. иля мяшьул олмушдур. Русийанын електрикляшдирилмясинин дювлят планынын щазырланмасында иштирак етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇERNIÇOV Aleksandr Alekseyeviç

  ÇERNIШÓV Aлександр Алексейевич (21.8.1882, индики Чернигов вил., Ловен – 18.4.1940, Москва) – електротехника сащясиндя рус алими. ССРИ ЕА акад. (1932; м. цзвц 1929). Ленин мцкафаты лауреаты (1930). Петербург Политехник Ин-туну битирмиш (1907), 1936 илядяк щямин ин-тда (1919 илдян проф.), сонракы иллярдя ися ССРИ ЕА-нын бир сыра мцяссисяляриндя ишлямишдир. Ясас тядгигатлары йцксяк эярэинликляр техникасы вя радиотехника мясяляляриня аиддир. Ч., щямчинин електрик юлчмяляри, ТВ, радиотелефон рабитясинин узаглыьы, д.й.-ларынын електрикляшдирилмяси проблемляри, елми ишлярин тяшкили вя планлашдырылмасы, електротехника тарихи вя с. иля мяшьул олмушдур. Русийанын електрикляшдирилмясинин дювлят планынын щазырланмасында иштирак етмишдир.

  ÇERNIÇOV Aleksandr Alekseyeviç

  ÇERNIШÓV Aлександр Алексейевич (21.8.1882, индики Чернигов вил., Ловен – 18.4.1940, Москва) – електротехника сащясиндя рус алими. ССРИ ЕА акад. (1932; м. цзвц 1929). Ленин мцкафаты лауреаты (1930). Петербург Политехник Ин-туну битирмиш (1907), 1936 илядяк щямин ин-тда (1919 илдян проф.), сонракы иллярдя ися ССРИ ЕА-нын бир сыра мцяссисяляриндя ишлямишдир. Ясас тядгигатлары йцксяк эярэинликляр техникасы вя радиотехника мясяляляриня аиддир. Ч., щямчинин електрик юлчмяляри, ТВ, радиотелефон рабитясинин узаглыьы, д.й.-ларынын електрикляшдирилмяси проблемляри, елми ишлярин тяшкили вя планлашдырылмасы, електротехника тарихи вя с. иля мяшьул олмушдур. Русийанын електрикляшдирилмясинин дювлят планынын щазырланмасында иштирак етмишдир.