Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAXİLİ FOTOEFFEKT

  ДАХИЛИ ФОТОЕФФЕКТ – електромагнит шцасынын удулмасы заманы конденсасийаолунмуш мцщитдя електронларын енержи сявиййяляриня эюря пайланмасы. Йарымкечириъилярдя вя диелектриклярдя Д.ф. мцщитин електриккечириъилийинин (бах Фотокечириъилик), онун диелектрик нцфузлуьунун (бах Фотодиелектрик еффекти) дяйишмяси вя йа фотоелектрик щярякят гцввясинин йаранмасы заманы баш верир. Йцксяк електриккечириъилийиня эюря металларда Д.ф. щисс олунмур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAXİLİ FOTOEFFEKT

  ДАХИЛИ ФОТОЕФФЕКТ – електромагнит шцасынын удулмасы заманы конденсасийаолунмуш мцщитдя електронларын енержи сявиййяляриня эюря пайланмасы. Йарымкечириъилярдя вя диелектриклярдя Д.ф. мцщитин електриккечириъилийинин (бах Фотокечириъилик), онун диелектрик нцфузлуьунун (бах Фотодиелектрик еффекти) дяйишмяси вя йа фотоелектрик щярякят гцввясинин йаранмасы заманы баш верир. Йцксяк електриккечириъилийиня эюря металларда Д.ф. щисс олунмур.

  DAXİLİ FOTOEFFEKT

  ДАХИЛИ ФОТОЕФФЕКТ – електромагнит шцасынын удулмасы заманы конденсасийаолунмуш мцщитдя електронларын енержи сявиййяляриня эюря пайланмасы. Йарымкечириъилярдя вя диелектриклярдя Д.ф. мцщитин електриккечириъилийинин (бах Фотокечириъилик), онун диелектрик нцфузлуьунун (бах Фотодиелектрик еффекти) дяйишмяси вя йа фотоелектрик щярякят гцввясинин йаранмасы заманы баш верир. Йцксяк електриккечириъилийиня эюря металларда Д.ф. щисс олунмур.