Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAXİLİ SXEM

  ДАХИЛИ СХЕМ – компцтер йаддашында верилянляр базасынын (ВБ) тясвири схеми. Щазырда ВБ-нин идаряетмя системляринин дюрдсявиййяли (инфоложи, консептуал, хариъи вя дахили сявиййяляр) архитектурасы гябул едилмишдир. Щяр бир сявиййядя информасийанын верилянляр модели (схеми) мювъуддур. ВБ-нин Д.с.-и юзцндя 3 елементи бирляшдирир: ВБ щаггында систем информасийасы (ВБ-нин структуру, верилянлярин тамлыг щядди), информасийа массивляри, тятбиги вя интерфейс щиссяляри (сорьулар, проседурлар, щадисяляр, гайдалар, интерфейс коду). Д.с.-ин мяркязи компоненти олан информасийа массивляриня верилянляр (ВБ-нин мянтиги схеминин информасийа обйектляри, йяни релйасийа ВБ-нин идаряетмя системляриндя ъядвялляр) вя ясас информасийа обйектляринин верилянляриндян истифадяни тезляшдирмяйя имкан верян индекс массивляри дахилдир. ВБ-нин Д.с.-инин информасийа массивляри щяр бири юзцндя верилянлярин физики структуруна уйьун тяшкил олунмуш йазылар мяъмусуну сахлайан сящифялярдян ибарятдир. Д.с. верилянлярин д а  х и л и  м о д е л и н и н там тясвиридир. Щяр бир ВБ цчцн йалныз бир Д.с. мювъуддур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAXİLİ SXEM

  ДАХИЛИ СХЕМ – компцтер йаддашында верилянляр базасынын (ВБ) тясвири схеми. Щазырда ВБ-нин идаряетмя системляринин дюрдсявиййяли (инфоложи, консептуал, хариъи вя дахили сявиййяляр) архитектурасы гябул едилмишдир. Щяр бир сявиййядя информасийанын верилянляр модели (схеми) мювъуддур. ВБ-нин Д.с.-и юзцндя 3 елементи бирляшдирир: ВБ щаггында систем информасийасы (ВБ-нин структуру, верилянлярин тамлыг щядди), информасийа массивляри, тятбиги вя интерфейс щиссяляри (сорьулар, проседурлар, щадисяляр, гайдалар, интерфейс коду). Д.с.-ин мяркязи компоненти олан информасийа массивляриня верилянляр (ВБ-нин мянтиги схеминин информасийа обйектляри, йяни релйасийа ВБ-нин идаряетмя системляриндя ъядвялляр) вя ясас информасийа обйектляринин верилянляриндян истифадяни тезляшдирмяйя имкан верян индекс массивляри дахилдир. ВБ-нин Д.с.-инин информасийа массивляри щяр бири юзцндя верилянлярин физики структуруна уйьун тяшкил олунмуш йазылар мяъмусуну сахлайан сящифялярдян ибарятдир. Д.с. верилянлярин д а  х и л и  м о д е л и н и н там тясвиридир. Щяр бир ВБ цчцн йалныз бир Д.с. мювъуддур.

  DAXİLİ SXEM

  ДАХИЛИ СХЕМ – компцтер йаддашында верилянляр базасынын (ВБ) тясвири схеми. Щазырда ВБ-нин идаряетмя системляринин дюрдсявиййяли (инфоложи, консептуал, хариъи вя дахили сявиййяляр) архитектурасы гябул едилмишдир. Щяр бир сявиййядя информасийанын верилянляр модели (схеми) мювъуддур. ВБ-нин Д.с.-и юзцндя 3 елементи бирляшдирир: ВБ щаггында систем информасийасы (ВБ-нин структуру, верилянлярин тамлыг щядди), информасийа массивляри, тятбиги вя интерфейс щиссяляри (сорьулар, проседурлар, щадисяляр, гайдалар, интерфейс коду). Д.с.-ин мяркязи компоненти олан информасийа массивляриня верилянляр (ВБ-нин мянтиги схеминин информасийа обйектляри, йяни релйасийа ВБ-нин идаряетмя системляриндя ъядвялляр) вя ясас информасийа обйектляринин верилянляриндян истифадяни тезляшдирмяйя имкан верян индекс массивляри дахилдир. ВБ-нин Д.с.-инин информасийа массивляри щяр бири юзцндя верилянлярин физики структуруна уйьун тяшкил олунмуш йазылар мяъмусуну сахлайан сящифялярдян ибарятдир. Д.с. верилянлярин д а  х и л и  м о д е л и н и н там тясвиридир. Щяр бир ВБ цчцн йалныз бир Д.с. мювъуддур.