Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAXİLİ SULAR

  ДАХИЛИ СУЛАР, б е й н я л х а л г  щ ц г у г д а – дювлятин, онун ярази дянизи истисна олмагла, бцтцн су яразиси. Д.с.-а дахили су йоллары (чайлар, каналлар, эюлляр, щямин дювлятин яразисиндя йерляшян су анбарлары, о ъцмлядян онун сярщядляри дахилиндяки сярщяд сулары) вя щяр тяряфдян йалныз бир дювлятин гуру яразиси иля ящатя олунан дянизляр аиддир. Дяниз Д.с.-ына дяниз портларынын, сащилляри бир дювлятя мяхсус олан хариъи вя дахили рейдлярин вя бухталарын сулары да аиддир. Кюрфязляр, онлара эиришлярин ени 24 милдян чох олмадыгда вя сащилляри бир дювлятя мяхсус олдугда Д.с. щесаб олунур. Д.с.-ын режими тарихи кюрфязляр адланан кюрфязляря дя (мяс., Бискай кюрфязи) шамил едилир.


  Д.с. тамамиля сащилйаны дювлятин йурисдиксийасына дахилдир. Онларын щцгуги режими Ярази дянизи вя битишик зона щаггында конвенсийа (1958), Дяниз щцгугу цзря конвенсийа (1982), дювлятин дахили ганунвериъилийи, сярщядйаны сулара мцнасибятдя ися щямчинин щямсярщяд дювлятлярля баьланмыш сазишляр (эямичилик вя сярщядйаны чайларын суларындан тясяррцфат мягсядляри иля истифадя щаггында чохтяряфли сазишляр), о ъцмлядян дювлят сярщяди режими щаггында мцгавиляляр, су тясяррцфаты мясяляляри цзря сазишляр вя с. иля мцяййянляшир. Хариъи дювлятляря мяхсус эямилярин Д.с.-а бурахылмасына йалныз бейнялхалг сазишляр ясасында иъазя верилир. Сярщядйаны дювлят щям дя дяниз портларынын режимини, ора хариъи дювлятляря мяхсус эямилярин дахилолмасы гайдаларыны вя с.
  мцяййянляшдирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAXİLİ SULAR

  ДАХИЛИ СУЛАР, б е й н я л х а л г  щ ц г у г д а – дювлятин, онун ярази дянизи истисна олмагла, бцтцн су яразиси. Д.с.-а дахили су йоллары (чайлар, каналлар, эюлляр, щямин дювлятин яразисиндя йерляшян су анбарлары, о ъцмлядян онун сярщядляри дахилиндяки сярщяд сулары) вя щяр тяряфдян йалныз бир дювлятин гуру яразиси иля ящатя олунан дянизляр аиддир. Дяниз Д.с.-ына дяниз портларынын, сащилляри бир дювлятя мяхсус олан хариъи вя дахили рейдлярин вя бухталарын сулары да аиддир. Кюрфязляр, онлара эиришлярин ени 24 милдян чох олмадыгда вя сащилляри бир дювлятя мяхсус олдугда Д.с. щесаб олунур. Д.с.-ын режими тарихи кюрфязляр адланан кюрфязляря дя (мяс., Бискай кюрфязи) шамил едилир.


  Д.с. тамамиля сащилйаны дювлятин йурисдиксийасына дахилдир. Онларын щцгуги режими Ярази дянизи вя битишик зона щаггында конвенсийа (1958), Дяниз щцгугу цзря конвенсийа (1982), дювлятин дахили ганунвериъилийи, сярщядйаны сулара мцнасибятдя ися щямчинин щямсярщяд дювлятлярля баьланмыш сазишляр (эямичилик вя сярщядйаны чайларын суларындан тясяррцфат мягсядляри иля истифадя щаггында чохтяряфли сазишляр), о ъцмлядян дювлят сярщяди режими щаггында мцгавиляляр, су тясяррцфаты мясяляляри цзря сазишляр вя с. иля мцяййянляшир. Хариъи дювлятляря мяхсус эямилярин Д.с.-а бурахылмасына йалныз бейнялхалг сазишляр ясасында иъазя верилир. Сярщядйаны дювлят щям дя дяниз портларынын режимини, ора хариъи дювлятляря мяхсус эямилярин дахилолмасы гайдаларыны вя с.
  мцяййянляшдирир.

  DAXİLİ SULAR

  ДАХИЛИ СУЛАР, б е й н я л х а л г  щ ц г у г д а – дювлятин, онун ярази дянизи истисна олмагла, бцтцн су яразиси. Д.с.-а дахили су йоллары (чайлар, каналлар, эюлляр, щямин дювлятин яразисиндя йерляшян су анбарлары, о ъцмлядян онун сярщядляри дахилиндяки сярщяд сулары) вя щяр тяряфдян йалныз бир дювлятин гуру яразиси иля ящатя олунан дянизляр аиддир. Дяниз Д.с.-ына дяниз портларынын, сащилляри бир дювлятя мяхсус олан хариъи вя дахили рейдлярин вя бухталарын сулары да аиддир. Кюрфязляр, онлара эиришлярин ени 24 милдян чох олмадыгда вя сащилляри бир дювлятя мяхсус олдугда Д.с. щесаб олунур. Д.с.-ын режими тарихи кюрфязляр адланан кюрфязляря дя (мяс., Бискай кюрфязи) шамил едилир.


  Д.с. тамамиля сащилйаны дювлятин йурисдиксийасына дахилдир. Онларын щцгуги режими Ярази дянизи вя битишик зона щаггында конвенсийа (1958), Дяниз щцгугу цзря конвенсийа (1982), дювлятин дахили ганунвериъилийи, сярщядйаны сулара мцнасибятдя ися щямчинин щямсярщяд дювлятлярля баьланмыш сазишляр (эямичилик вя сярщядйаны чайларын суларындан тясяррцфат мягсядляри иля истифадя щаггында чохтяряфли сазишляр), о ъцмлядян дювлят сярщяди режими щаггында мцгавиляляр, су тясяррцфаты мясяляляри цзря сазишляр вя с. иля мцяййянляшир. Хариъи дювлятляря мяхсус эямилярин Д.с.-а бурахылмасына йалныз бейнялхалг сазишляр ясасында иъазя верилир. Сярщядйаны дювлят щям дя дяниз портларынын режимини, ора хариъи дювлятляря мяхсус эямилярин дахилолмасы гайдаларыны вя с.
  мцяййянляшдирир.