Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAİRƏ

  ДАИРЯ – Гобустанда, Бюйцкдаш д.-нын шм.-ш.-индя Еркян Тунъ дюврцня аид йашайыш йери. Сащ. 2000 м2-дир. Ятрафы даиряви планда 2 ъярэя ири дашлардан щюрцлмцш вя хырда дашла долдурулмуш щасарла (ени 1 м) ящатя олунмушдур. Бязи йерлярдя щасары тябии гайа явяз етмишдир. Археоложи газынтылар заманы щасарын ичиндя йцнэцл типли йашайыш евляринин галыглары, оъаг йерляри, е.я. 3-ъц миниллийя аид эил габлар, даш вя сцмцкдян ямяк алятляри, силащлар, кечи рясмли дашлар вя с. материаллар тапылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAİRƏ

  ДАИРЯ – Гобустанда, Бюйцкдаш д.-нын шм.-ш.-индя Еркян Тунъ дюврцня аид йашайыш йери. Сащ. 2000 м2-дир. Ятрафы даиряви планда 2 ъярэя ири дашлардан щюрцлмцш вя хырда дашла долдурулмуш щасарла (ени 1 м) ящатя олунмушдур. Бязи йерлярдя щасары тябии гайа явяз етмишдир. Археоложи газынтылар заманы щасарын ичиндя йцнэцл типли йашайыш евляринин галыглары, оъаг йерляри, е.я. 3-ъц миниллийя аид эил габлар, даш вя сцмцкдян ямяк алятляри, силащлар, кечи рясмли дашлар вя с. материаллар тапылмышдыр.

  DAİRƏ

  ДАИРЯ – Гобустанда, Бюйцкдаш д.-нын шм.-ш.-индя Еркян Тунъ дюврцня аид йашайыш йери. Сащ. 2000 м2-дир. Ятрафы даиряви планда 2 ъярэя ири дашлардан щюрцлмцш вя хырда дашла долдурулмуш щасарла (ени 1 м) ящатя олунмушдур. Бязи йерлярдя щасары тябии гайа явяз етмишдир. Археоложи газынтылар заманы щасарын ичиндя йцнэцл типли йашайыш евляринин галыглары, оъаг йерляри, е.я. 3-ъц миниллийя аид эил габлар, даш вя сцмцкдян ямяк алятляри, силащлар, кечи рясмли дашлар вя с. материаллар тапылмышдыр.