Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAİRƏVİ MİŞAR

  DAИRЯVИ MИШAR, d и s k l и m и ш a r – аьаъ, даш, метал вя с. материаллары мишарлайан алят вя йа даиряви мишарлы дязэащын вя дашкясян машынын ишчи органы; назик полад диск (дискли мишар) вя йа дишли диск (сиркулйар мишар) шяклиндя олур. Чох вахт дишляри поладдан щазырланмыш лювщяъиклярля тяъщиз едилир (мяс., шиферин кясилмяси цчцн). Бензин мцщяррикли вя електрик интигаллы Д.м.-лар щазырланыр. Кясиъи елементлярин характериндян асылы олараг алмазлы, бярк яринтили вя абразив Д.м. олур. А л м а з л ы Д.м. (диаметри 100–3200 мм) тябии вя синтетик алмаз тозларыны сегмент шяклиндя дискин цзяриня лещимлямякля алыныр. Ясасян, даш емалы дязэащларында истифадя олунур. Б я р к  я р и н т и л и Д.м. (диаметри 680–1650 мм) дивар блоклары вя цзлцк дашларын кясилмяси цчцн ишлянир. А б р а з и в Д.м. (диаметри 250–280 мм), адятян, метал корпуса преслянмиш синтетик гатран битишдириъили абразив щалга шяклиндя олур. Онлар даща сямяряли вя йейилмяйя давамлы алмазлы Д.м.-ларын йаранмасы иля истещсалатдан чыхарылды. Конструксийасынын садялийи, йейилмяйя йцксяк давамлылыьы, гурулмасы вя хидмятинин асанлыьы, чякисинин нисбятян азлыьы Д.м.-ын мцсбят, кясмя заманы чох енержи ишлятмяси вя сяс-кцйцн йцксяк олмасы ися мянфи ъящятляридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAİRƏVİ MİŞAR

  DAИRЯVИ MИШAR, d и s k l и m и ш a r – аьаъ, даш, метал вя с. материаллары мишарлайан алят вя йа даиряви мишарлы дязэащын вя дашкясян машынын ишчи органы; назик полад диск (дискли мишар) вя йа дишли диск (сиркулйар мишар) шяклиндя олур. Чох вахт дишляри поладдан щазырланмыш лювщяъиклярля тяъщиз едилир (мяс., шиферин кясилмяси цчцн). Бензин мцщяррикли вя електрик интигаллы Д.м.-лар щазырланыр. Кясиъи елементлярин характериндян асылы олараг алмазлы, бярк яринтили вя абразив Д.м. олур. А л м а з л ы Д.м. (диаметри 100–3200 мм) тябии вя синтетик алмаз тозларыны сегмент шяклиндя дискин цзяриня лещимлямякля алыныр. Ясасян, даш емалы дязэащларында истифадя олунур. Б я р к  я р и н т и л и Д.м. (диаметри 680–1650 мм) дивар блоклары вя цзлцк дашларын кясилмяси цчцн ишлянир. А б р а з и в Д.м. (диаметри 250–280 мм), адятян, метал корпуса преслянмиш синтетик гатран битишдириъили абразив щалга шяклиндя олур. Онлар даща сямяряли вя йейилмяйя давамлы алмазлы Д.м.-ларын йаранмасы иля истещсалатдан чыхарылды. Конструксийасынын садялийи, йейилмяйя йцксяк давамлылыьы, гурулмасы вя хидмятинин асанлыьы, чякисинин нисбятян азлыьы Д.м.-ын мцсбят, кясмя заманы чох енержи ишлятмяси вя сяс-кцйцн йцксяк олмасы ися мянфи ъящятляридир.

  DAİRƏVİ MİŞAR

  DAИRЯVИ MИШAR, d и s k l и m и ш a r – аьаъ, даш, метал вя с. материаллары мишарлайан алят вя йа даиряви мишарлы дязэащын вя дашкясян машынын ишчи органы; назик полад диск (дискли мишар) вя йа дишли диск (сиркулйар мишар) шяклиндя олур. Чох вахт дишляри поладдан щазырланмыш лювщяъиклярля тяъщиз едилир (мяс., шиферин кясилмяси цчцн). Бензин мцщяррикли вя електрик интигаллы Д.м.-лар щазырланыр. Кясиъи елементлярин характериндян асылы олараг алмазлы, бярк яринтили вя абразив Д.м. олур. А л м а з л ы Д.м. (диаметри 100–3200 мм) тябии вя синтетик алмаз тозларыны сегмент шяклиндя дискин цзяриня лещимлямякля алыныр. Ясасян, даш емалы дязэащларында истифадя олунур. Б я р к  я р и н т и л и Д.м. (диаметри 680–1650 мм) дивар блоклары вя цзлцк дашларын кясилмяси цчцн ишлянир. А б р а з и в Д.м. (диаметри 250–280 мм), адятян, метал корпуса преслянмиш синтетик гатран битишдириъили абразив щалга шяклиндя олур. Онлар даща сямяряли вя йейилмяйя давамлы алмазлы Д.м.-ларын йаранмасы иля истещсалатдан чыхарылды. Конструксийасынын садялийи, йейилмяйя йцксяк давамлылыьы, гурулмасы вя хидмятинин асанлыьы, чякисинин нисбятян азлыьы Д.м.-ын мцсбят, кясмя заманы чох енержи ишлятмяси вя сяс-кцйцн йцксяк олмасы ися мянфи ъящятляридир.