Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAQQA

  ДАГГА – кечмишдя мяишятдя ишлядилян дянюлчян габ. Дямирдян (т я н я к я д я н) щазырланырды. Тякгулплу силиндря бянзяйян Д.-нын аьзынын (диаметри тягр. 22 см) кянары вя диби хариъдян енсиз дямир кюбя иля ящатялянирди. Щцнд. 21 см олурду. 10 эирвянкя арпа, 15 эирвянкя буьда тутурду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAQQA

  ДАГГА – кечмишдя мяишятдя ишлядилян дянюлчян габ. Дямирдян (т я н я к я д я н) щазырланырды. Тякгулплу силиндря бянзяйян Д.-нын аьзынын (диаметри тягр. 22 см) кянары вя диби хариъдян енсиз дямир кюбя иля ящатялянирди. Щцнд. 21 см олурду. 10 эирвянкя арпа, 15 эирвянкя буьда тутурду.

  DAQQA

  ДАГГА – кечмишдя мяишятдя ишлядилян дянюлчян габ. Дямирдян (т я н я к я д я н) щазырланырды. Тякгулплу силиндря бянзяйян Д.-нын аьзынын (диаметри тягр. 22 см) кянары вя диби хариъдян енсиз дямир кюбя иля ящатялянирди. Щцнд. 21 см олурду. 10 эирвянкя арпа, 15 эирвянкя буьда тутурду.