Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABIŞEV Rahib Abış oğlu

  AБЫШЕВ Ращиб Абыш оьлу (д.16.2.1936, Масаллы р-нунун Диэащ к.) – Азярб. микробиологу, биолоэийа е.д. (2004), проф. (2005). 1966 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. 1989 илдян щямин ун-тин микробиолоэийа кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары мцхтялиф субстратлардан биоложи актив маддяляр (фермент, литик фермент, антибиотик маддяляр) синтез едян актиномисетлярин селексийасына щяср едилмишдир. Бир нечя ясярин, о ъцмлядян монографийа вя дярсликлярин мцяллифидир.
       Ясяри: Экологические проблемы Азербайджана. Б., 1994.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABIŞEV Rahib Abış oğlu

  AБЫШЕВ Ращиб Абыш оьлу (д.16.2.1936, Масаллы р-нунун Диэащ к.) – Азярб. микробиологу, биолоэийа е.д. (2004), проф. (2005). 1966 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. 1989 илдян щямин ун-тин микробиолоэийа кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары мцхтялиф субстратлардан биоложи актив маддяляр (фермент, литик фермент, антибиотик маддяляр) синтез едян актиномисетлярин селексийасына щяср едилмишдир. Бир нечя ясярин, о ъцмлядян монографийа вя дярсликлярин мцяллифидир.
       Ясяри: Экологические проблемы Азербайджана. Б., 1994.

  ABIŞEV Rahib Abış oğlu

  AБЫШЕВ Ращиб Абыш оьлу (д.16.2.1936, Масаллы р-нунун Диэащ к.) – Азярб. микробиологу, биолоэийа е.д. (2004), проф. (2005). 1966 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. 1989 илдян щямин ун-тин микробиолоэийа кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары мцхтялиф субстратлардан биоложи актив маддяляр (фермент, литик фермент, антибиотик маддяляр) синтез едян актиномисетлярин селексийасына щяср едилмишдир. Бир нечя ясярин, о ъцмлядян монографийа вя дярсликлярин мцяллифидир.
       Ясяри: Экологические проблемы Азербайджана. Б., 1994.