Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEVİK PUL SİYASƏTİ

  ЧЕВИК ПУЛ СИЙАСЯТИ – фаиз дяряъясинин мцяййян сявиййядя сахланылмасыны нязярдя тутур. Яэяр пула олан тялябатын артмасы инфлйасийа просесляри иля шяртлянярся, бу заман сярт монетар сийасятин апарылмасы цстцн тутулур. Реал дяйишянлярин динамикасыны пул тядавцлц сцрятинин эюзлянилмяз дяйишмясиндян горумаг лазым эялдикдя, фаиз дяряъясинин сахланылмасы сийасяти мягбул эюрцлцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEVİK PUL SİYASƏTİ

  ЧЕВИК ПУЛ СИЙАСЯТИ – фаиз дяряъясинин мцяййян сявиййядя сахланылмасыны нязярдя тутур. Яэяр пула олан тялябатын артмасы инфлйасийа просесляри иля шяртлянярся, бу заман сярт монетар сийасятин апарылмасы цстцн тутулур. Реал дяйишянлярин динамикасыны пул тядавцлц сцрятинин эюзлянилмяз дяйишмясиндян горумаг лазым эялдикдя, фаиз дяряъясинин сахланылмасы сийасяти мягбул эюрцлцр.

  ÇEVİK PUL SİYASƏTİ

  ЧЕВИК ПУЛ СИЙАСЯТИ – фаиз дяряъясинин мцяййян сявиййядя сахланылмасыны нязярдя тутур. Яэяр пула олан тялябатын артмасы инфлйасийа просесляри иля шяртлянярся, бу заман сярт монетар сийасятин апарылмасы цстцн тутулур. Реал дяйишянлярин динамикасыны пул тядавцлц сцрятинин эюзлянилмяз дяйишмясиндян горумаг лазым эялдикдя, фаиз дяряъясинин сахланылмасы сийасяти мягбул эюрцлцр.