Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEVİK (ÜZƏN) VALYUTA MƏZƏNNƏSİ

  ЧEVИK (ЦZЯN) VALYUTA МЯЗЯННЯСИ – валйута базарында тяляб вя тяклифин сярбяст тяряддцдц эедишиндя мцяййян едилян valyutaнын мцбадиля мязянняси. Чевик валйута мязянняси заманы мцбадиля мязяннясинин галхыб-енмяси мящдуд дейилдир. Буна эюря дя ихраъатын вя идхалатын щяъминин дяйишмясини, щямчинин тиъарят юдямя балансыны, ъари щесаблары яввялъядян мцяййянляшдирмяк чятин олур. Бу ися игтисади ситуасийанын бир гядяр дестабилляшмясиня сябяб ола биляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEVİK (ÜZƏN) VALYUTA MƏZƏNNƏSİ

  ЧEVИK (ЦZЯN) VALYUTA МЯЗЯННЯСИ – валйута базарында тяляб вя тяклифин сярбяст тяряддцдц эедишиндя мцяййян едилян valyutaнын мцбадиля мязянняси. Чевик валйута мязянняси заманы мцбадиля мязяннясинин галхыб-енмяси мящдуд дейилдир. Буна эюря дя ихраъатын вя идхалатын щяъминин дяйишмясини, щямчинин тиъарят юдямя балансыны, ъари щесаблары яввялъядян мцяййянляшдирмяк чятин олур. Бу ися игтисади ситуасийанын бир гядяр дестабилляшмясиня сябяб ола биляр.

  ÇEVİK (ÜZƏN) VALYUTA MƏZƏNNƏSİ

  ЧEVИK (ЦZЯN) VALYUTA МЯЗЯННЯСИ – валйута базарында тяляб вя тяклифин сярбяст тяряддцдц эедишиндя мцяййян едилян valyutaнын мцбадиля мязянняси. Чевик валйута мязянняси заманы мцбадиля мязяннясинин галхыб-енмяси мящдуд дейилдир. Буна эюря дя ихраъатын вя идхалатын щяъминин дяйишмясини, щямчинин тиъарят юдямя балансыны, ъари щесаблары яввялъядян мцяййянляшдирмяк чятин олур. Бу ися игтисади ситуасийанын бир гядяр дестабилляшмясиня сябяб ола биляр.