Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇEVİRMƏ

  ЧЕВИРМЯ – щяр щансы Х чохлуьунун юзцня иникасы. Бязян (хцсусиля, рийази анализ вя щяндясядя) щяр щансы чохлуьу диэяр чохлуьа кючцрян иникасы да чевирмя адландырырлар (мяс., Лаплас чевирмяси, Фурйе чевирмяси вя с.). Чохлуьун бцтцн Ч. кцллийаты композисийа ямялиййатларына нязярян гапалыдыр (йяни йарымгруп ямяля эятирир). Бцтцн тярс чевирмяляр, йяни Х чохлуьунун бийектив чевирмяляри груп ямяля эятирир; она Х чохлуьунун чевирмяляр групу дейилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇEVİRMƏ

  ЧЕВИРМЯ – щяр щансы Х чохлуьунун юзцня иникасы. Бязян (хцсусиля, рийази анализ вя щяндясядя) щяр щансы чохлуьу диэяр чохлуьа кючцрян иникасы да чевирмя адландырырлар (мяс., Лаплас чевирмяси, Фурйе чевирмяси вя с.). Чохлуьун бцтцн Ч. кцллийаты композисийа ямялиййатларына нязярян гапалыдыр (йяни йарымгруп ямяля эятирир). Бцтцн тярс чевирмяляр, йяни Х чохлуьунун бийектив чевирмяляри груп ямяля эятирир; она Х чохлуьунун чевирмяляр групу дейилир.

  ÇEVİRMƏ

  ЧЕВИРМЯ – щяр щансы Х чохлуьунун юзцня иникасы. Бязян (хцсусиля, рийази анализ вя щяндясядя) щяр щансы чохлуьу диэяр чохлуьа кючцрян иникасы да чевирмя адландырырлар (мяс., Лаплас чевирмяси, Фурйе чевирмяси вя с.). Чохлуьун бцтцн Ч. кцллийаты композисийа ямялиййатларына нязярян гапалыдыр (йяни йарымгруп ямяля эятирир). Бцтцн тярс чевирмяляр, йяни Х чохлуьунун бийектив чевирмяляри груп ямяля эятирир; она Х чохлуьунун чевирмяляр групу дейилир.