Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏCİK

  ЧЯЪИК – гадын бязяк яшйасы, боьазалты. Нахчыван бюлэясиндя эениш йайылмышдыр. Ч., ясасян, гызылдан щазырланыр. Формасына эюря бюйцк вя кичик Ч. олур. Мцхтялиф формалы боьазалтынын ашаьы щиссясиндян цзяриндя гиймятли дашлар олан ятякляр, ондан сонра ися ай-улдуз-йарпаг формалы бязякляр асылыр. Нахчыван бюлэясинин бязи к.-ляриндя “чянбяря” адланыр. 19 яср Нахчыван зярэярляринин щазырладыглары гиймятли Ч. нцмуняляри бир чох музейдя сахланылыр.

  Чяъик. Нахчыван. 19 яср. Милли Азярб. Тарихи Музейи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏCİK

  ЧЯЪИК – гадын бязяк яшйасы, боьазалты. Нахчыван бюлэясиндя эениш йайылмышдыр. Ч., ясасян, гызылдан щазырланыр. Формасына эюря бюйцк вя кичик Ч. олур. Мцхтялиф формалы боьазалтынын ашаьы щиссясиндян цзяриндя гиймятли дашлар олан ятякляр, ондан сонра ися ай-улдуз-йарпаг формалы бязякляр асылыр. Нахчыван бюлэясинин бязи к.-ляриндя “чянбяря” адланыр. 19 яср Нахчыван зярэярляринин щазырладыглары гиймятли Ч. нцмуняляри бир чох музейдя сахланылыр.

  Чяъик. Нахчыван. 19 яср. Милли Азярб. Тарихи Музейи.

  ÇƏCİK

  ЧЯЪИК – гадын бязяк яшйасы, боьазалты. Нахчыван бюлэясиндя эениш йайылмышдыр. Ч., ясасян, гызылдан щазырланыр. Формасына эюря бюйцк вя кичик Ч. олур. Мцхтялиф формалы боьазалтынын ашаьы щиссясиндян цзяриндя гиймятли дашлар олан ятякляр, ондан сонра ися ай-улдуз-йарпаг формалы бязякляр асылыр. Нахчыван бюлэясинин бязи к.-ляриндя “чянбяря” адланыр. 19 яср Нахчыван зярэярляринин щазырладыглары гиймятли Ч. нцмуняляри бир чох музейдя сахланылыр.

  Чяъик. Нахчыван. 19 яср. Милли Азярб. Тарихи Музейи.