Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏKÇƏKİLƏR

  ЧЯКЧЯКИЛЯР (Сахиъола) – сярчякимиляр дястясинин гаратойуглар фясилясин- дян гуш ъинси. Бядянинин уз. 12,5–20 см-дир. Димдийи енлидир. Авропа, Африка вя Асийада 10 нювц мялумдур. Азярб.-да 2 нювц: чямян Ч.-и (С. руберта) вя гарабаш Ч.-и (С. торгуата) коллуг вя чямянлярдя, мешя батаглыглары вя талаларда йайылмышдыр.

  Чямян чякчякиси (Saxicola rubetra).


  Ъцъцлярля гидаланыр. 4–7 йашылымтыл-мави йумурта гойур. Тякъя дишиси, йахуд да щяр ики ъинси кцрт йатыр. Йуваларыны йердя, колларын алтында, бязян тикилилярин дешикляри арасында гурур. Кючяридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏKÇƏKİLƏR

  ЧЯКЧЯКИЛЯР (Сахиъола) – сярчякимиляр дястясинин гаратойуглар фясилясин- дян гуш ъинси. Бядянинин уз. 12,5–20 см-дир. Димдийи енлидир. Авропа, Африка вя Асийада 10 нювц мялумдур. Азярб.-да 2 нювц: чямян Ч.-и (С. руберта) вя гарабаш Ч.-и (С. торгуата) коллуг вя чямянлярдя, мешя батаглыглары вя талаларда йайылмышдыр.

  Чямян чякчякиси (Saxicola rubetra).


  Ъцъцлярля гидаланыр. 4–7 йашылымтыл-мави йумурта гойур. Тякъя дишиси, йахуд да щяр ики ъинси кцрт йатыр. Йуваларыны йердя, колларын алтында, бязян тикилилярин дешикляри арасында гурур. Кючяридир.

  ÇƏKÇƏKİLƏR

  ЧЯКЧЯКИЛЯР (Сахиъола) – сярчякимиляр дястясинин гаратойуглар фясилясин- дян гуш ъинси. Бядянинин уз. 12,5–20 см-дир. Димдийи енлидир. Авропа, Африка вя Асийада 10 нювц мялумдур. Азярб.-да 2 нювц: чямян Ч.-и (С. руберта) вя гарабаш Ч.-и (С. торгуата) коллуг вя чямянлярдя, мешя батаглыглары вя талаларда йайылмышдыр.

  Чямян чякчякиси (Saxicola rubetra).


  Ъцъцлярля гидаланыр. 4–7 йашылымтыл-мави йумурта гойур. Тякъя дишиси, йахуд да щяр ики ъинси кцрт йатыр. Йуваларыны йердя, колларын алтында, бязян тикилилярин дешикляри арасында гурур. Кючяридир.