Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏKİ 

  ЧЯКИ – ъисмин, онун сярбяст дцшмясиня мане олан дайаьа (асгыйа) эюстярдийи тясир гцввяси. Ъисм вя дайаг (асгы) Йеря (планетя) нисбятян тярпянмяз, йахуд дцз- хятли вя бярабярсцрятли щярякятдя оларса, ъисмин П чякиси мэ аьырлыг гцввясиня бярабярдир, бурада м – ъисмин кцтляси, э – сярбястдцшмя тяъилидир. Бу заман нязярдятутулур ки, ъисмя башга физики тябиятли гцввяляр (магнит тябиятли гцввяляр, Архимед гцввяси вя с.) тясир етмир. Ъисм вя дайаг (асгы) э векторунун якси истигамятиндя йюнялмиш щяр щансы бир w тяъили иля щярякят етдикдя Ч. П = м ( э – w). Хцсуси щалда, w=э олдугда ъисмин Ч.-си сыфыра бярабяр олур вя чякисизлик щалы башлайыр. Ъисмин Ч.-си йайлы вя йа тензометрик тярязилярин кюмяйи иля юлчцлцр. СИ-дя Ч.-нин юлчц ващиди Нйутондур (Н).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏKİ 

  ЧЯКИ – ъисмин, онун сярбяст дцшмясиня мане олан дайаьа (асгыйа) эюстярдийи тясир гцввяси. Ъисм вя дайаг (асгы) Йеря (планетя) нисбятян тярпянмяз, йахуд дцз- хятли вя бярабярсцрятли щярякятдя оларса, ъисмин П чякиси мэ аьырлыг гцввясиня бярабярдир, бурада м – ъисмин кцтляси, э – сярбястдцшмя тяъилидир. Бу заман нязярдятутулур ки, ъисмя башга физики тябиятли гцввяляр (магнит тябиятли гцввяляр, Архимед гцввяси вя с.) тясир етмир. Ъисм вя дайаг (асгы) э векторунун якси истигамятиндя йюнялмиш щяр щансы бир w тяъили иля щярякят етдикдя Ч. П = м ( э – w). Хцсуси щалда, w=э олдугда ъисмин Ч.-си сыфыра бярабяр олур вя чякисизлик щалы башлайыр. Ъисмин Ч.-си йайлы вя йа тензометрик тярязилярин кюмяйи иля юлчцлцр. СИ-дя Ч.-нин юлчц ващиди Нйутондур (Н).

  ÇƏKİ 

  ЧЯКИ – ъисмин, онун сярбяст дцшмясиня мане олан дайаьа (асгыйа) эюстярдийи тясир гцввяси. Ъисм вя дайаг (асгы) Йеря (планетя) нисбятян тярпянмяз, йахуд дцз- хятли вя бярабярсцрятли щярякятдя оларса, ъисмин П чякиси мэ аьырлыг гцввясиня бярабярдир, бурада м – ъисмин кцтляси, э – сярбястдцшмя тяъилидир. Бу заман нязярдятутулур ки, ъисмя башга физики тябиятли гцввяляр (магнит тябиятли гцввяляр, Архимед гцввяси вя с.) тясир етмир. Ъисм вя дайаг (асгы) э векторунун якси истигамятиндя йюнялмиш щяр щансы бир w тяъили иля щярякят етдикдя Ч. П = м ( э – w). Хцсуси щалда, w=э олдугда ъисмин Ч.-си сыфыра бярабяр олур вя чякисизлик щалы башлайыр. Ъисмин Ч.-си йайлы вя йа тензометрик тярязилярин кюмяйи иля юлчцлцр. СИ-дя Ч.-нин юлчц ващиди Нйутондур (Н).