Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏKİSİZLİK


  ЧЯКИСИЗЛИК – аьырлыг гцввясинин тясири алтында, аьырлыг гцввяси сащясиндя щярякят едян ъисмин щиссяъикляринин гаршылыглы олараг бир-бириня тязйиг етмядийи щал. Ъисм Йерин аьырлыг сащясиндя цфцги мцстяви цзяриндя сцкунят вязиййятиндя олдугда, она аьырлыг гцввяси вя мцстявинин якс истигамятя йюнялмиш реаксийа гцввяси тясир едир ки, бунун да нятиъясиндя ъисмин щиссяъикляри гаршылыглы олараг бир-бириня тязйиг едир. Инсан организми беля тязйиги (“чякини”) щисс едир. Аналожи щал лифтдя олан ъисмин шагули олараг йухарыдан ашаьыйа а ≠ g (g – сярбястдцшмя тяъилидир) тяъили иля дцшмяси заманы баш верир. а = g олдугда ися ъисм (онун бцтцн щиссяъикляри) вя лифт сярбяст дцшцр вя гаршылыглы олараг бир- бириня щеч бир тязйиг эюстярмир, йяни Ч. баш верир. Бу щалда Ч. щалында олан ъисмин бцтцн щиссяъикляриня аьырлыг гцввяляри тясир едир, лакин ъисмин сятщиня хариъи гцввя (мяс., дайаг реаксийасы) тясир етмядийиндян щиссяъиклярин бир-бириня гаршылыглы тязйиги йаранмыр. Охшар щаллар ЙСП-дя (вя йа космик эямидя) йерляшмиш ъисмляр цчцн дя мцшащидя олунур. Бу ъисмляр вя онлары тяшкил едян бцтцн зярряъикляр пейкля бирликдя мцвафиг башланьыъ сцрят алараг аьырлыг гцввясинин тясири алтында юз орбитляри цзря ейни бир тяъилля (сярбястдцшмя тяъили кими) щярякят едир вя бир-бириня тязйиг етмир, йяни Ч. щалында олур. Цмумиййятля, хариъи гцввялярин тясири алтында ъисм: а) йалныз кцтляви хариъи гцввяляр (аьырлыг гцввяси) тясир етдикдя; б) бу кцтляви гцввялярин сащяси локал биръинс олдугда, йяни сащя гцввяси ъисмин бцтцн зярряъикляриня онун щяр бир вязиййятиндя гиймят вя истигамятъя ейни тяъил вердикдя; ъ) ъисмин бцтцн зярряъикляринин башланьыъ сцряти гиймят вя истигамятъя ейни олдугда, (ъисм ирялилямя щярякяти едир) Ч. щалында олур. Беляликля, Йерин радиусу иля мцгайисядя чох кичик юлчцйя малик олан истянилян ъисм Йерин ъазибя сащясиндя баш- га хариъи гцввяляр иштирак етмядикдя, сярбяст ирялилямя щярякяти едяркян Ч. щалында олур. Истянилян диэяр эюй ъисмляринин дя ъазибя сащясиндя щярякяти заманы щямин щал баш верир. Ч. шяртляринин ЙСП агрегатларынын вя ъищазларынын, космик эямилярин вя ракетдашыйыъыларын щазырландыьы Йер шяраитиндян хейли дяряъядя фярглянмяси сябябиндян космонавтиканын диэяр проблемляри арасында Ч. проблеми мцщцм йер тутур. Инсан мяскунлашмыш космик эямилярин учушу заманы Ч. шяраитинин хцсусиййятлярини нязяря алмаг олдугъа ваъибдир. Ч. щалында инсанын щяйат шяраити ади йер шяраитиндян кяскин сурятдя фярглянир ки, бу да онун бир сыра щяйат функсийаларынын дяйишикликляриня сябяб олур. Она эюря дя инсанын орбитал (йерятрафы) вя йа планетлярарасы стансийаларда узунмцддятли учушу заманы сцни “аьырлыг” йаратмаг нязярдя тутулур. Буну, мяс., ишчи отаьыны стансийанын мяркязи щиссяси ятрафында фырланан (йяни ирялилямя щярякяти етмяйян) кабинялярдя йерляшдирмякля ялдя етмяк олар. Бу фырланма нятиъясиндя кабинядяки ъисмляр онун “дюшямя” ролуну ойнайан йан сятщиня сыхылаъаг, ъисмлярин сятщиня тясир едян “дюшямянин” реаксийасы ися сцни “аьырлыг” йарадаъаг.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏKİSİZLİK


  ЧЯКИСИЗЛИК – аьырлыг гцввясинин тясири алтында, аьырлыг гцввяси сащясиндя щярякят едян ъисмин щиссяъикляринин гаршылыглы олараг бир-бириня тязйиг етмядийи щал. Ъисм Йерин аьырлыг сащясиндя цфцги мцстяви цзяриндя сцкунят вязиййятиндя олдугда, она аьырлыг гцввяси вя мцстявинин якс истигамятя йюнялмиш реаксийа гцввяси тясир едир ки, бунун да нятиъясиндя ъисмин щиссяъикляри гаршылыглы олараг бир-бириня тязйиг едир. Инсан организми беля тязйиги (“чякини”) щисс едир. Аналожи щал лифтдя олан ъисмин шагули олараг йухарыдан ашаьыйа а ≠ g (g – сярбястдцшмя тяъилидир) тяъили иля дцшмяси заманы баш верир. а = g олдугда ися ъисм (онун бцтцн щиссяъикляри) вя лифт сярбяст дцшцр вя гаршылыглы олараг бир- бириня щеч бир тязйиг эюстярмир, йяни Ч. баш верир. Бу щалда Ч. щалында олан ъисмин бцтцн щиссяъикляриня аьырлыг гцввяляри тясир едир, лакин ъисмин сятщиня хариъи гцввя (мяс., дайаг реаксийасы) тясир етмядийиндян щиссяъиклярин бир-бириня гаршылыглы тязйиги йаранмыр. Охшар щаллар ЙСП-дя (вя йа космик эямидя) йерляшмиш ъисмляр цчцн дя мцшащидя олунур. Бу ъисмляр вя онлары тяшкил едян бцтцн зярряъикляр пейкля бирликдя мцвафиг башланьыъ сцрят алараг аьырлыг гцввясинин тясири алтында юз орбитляри цзря ейни бир тяъилля (сярбястдцшмя тяъили кими) щярякят едир вя бир-бириня тязйиг етмир, йяни Ч. щалында олур. Цмумиййятля, хариъи гцввялярин тясири алтында ъисм: а) йалныз кцтляви хариъи гцввяляр (аьырлыг гцввяси) тясир етдикдя; б) бу кцтляви гцввялярин сащяси локал биръинс олдугда, йяни сащя гцввяси ъисмин бцтцн зярряъикляриня онун щяр бир вязиййятиндя гиймят вя истигамятъя ейни тяъил вердикдя; ъ) ъисмин бцтцн зярряъикляринин башланьыъ сцряти гиймят вя истигамятъя ейни олдугда, (ъисм ирялилямя щярякяти едир) Ч. щалында олур. Беляликля, Йерин радиусу иля мцгайисядя чох кичик юлчцйя малик олан истянилян ъисм Йерин ъазибя сащясиндя баш- га хариъи гцввяляр иштирак етмядикдя, сярбяст ирялилямя щярякяти едяркян Ч. щалында олур. Истянилян диэяр эюй ъисмляринин дя ъазибя сащясиндя щярякяти заманы щямин щал баш верир. Ч. шяртляринин ЙСП агрегатларынын вя ъищазларынын, космик эямилярин вя ракетдашыйыъыларын щазырландыьы Йер шяраитиндян хейли дяряъядя фярглянмяси сябябиндян космонавтиканын диэяр проблемляри арасында Ч. проблеми мцщцм йер тутур. Инсан мяскунлашмыш космик эямилярин учушу заманы Ч. шяраитинин хцсусиййятлярини нязяря алмаг олдугъа ваъибдир. Ч. щалында инсанын щяйат шяраити ади йер шяраитиндян кяскин сурятдя фярглянир ки, бу да онун бир сыра щяйат функсийаларынын дяйишикликляриня сябяб олур. Она эюря дя инсанын орбитал (йерятрафы) вя йа планетлярарасы стансийаларда узунмцддятли учушу заманы сцни “аьырлыг” йаратмаг нязярдя тутулур. Буну, мяс., ишчи отаьыны стансийанын мяркязи щиссяси ятрафында фырланан (йяни ирялилямя щярякяти етмяйян) кабинялярдя йерляшдирмякля ялдя етмяк олар. Бу фырланма нятиъясиндя кабинядяки ъисмляр онун “дюшямя” ролуну ойнайан йан сятщиня сыхылаъаг, ъисмлярин сятщиня тясир едян “дюшямянин” реаксийасы ися сцни “аьырлыг” йарадаъаг.

  ÇƏKİSİZLİK


  ЧЯКИСИЗЛИК – аьырлыг гцввясинин тясири алтында, аьырлыг гцввяси сащясиндя щярякят едян ъисмин щиссяъикляринин гаршылыглы олараг бир-бириня тязйиг етмядийи щал. Ъисм Йерин аьырлыг сащясиндя цфцги мцстяви цзяриндя сцкунят вязиййятиндя олдугда, она аьырлыг гцввяси вя мцстявинин якс истигамятя йюнялмиш реаксийа гцввяси тясир едир ки, бунун да нятиъясиндя ъисмин щиссяъикляри гаршылыглы олараг бир-бириня тязйиг едир. Инсан организми беля тязйиги (“чякини”) щисс едир. Аналожи щал лифтдя олан ъисмин шагули олараг йухарыдан ашаьыйа а ≠ g (g – сярбястдцшмя тяъилидир) тяъили иля дцшмяси заманы баш верир. а = g олдугда ися ъисм (онун бцтцн щиссяъикляри) вя лифт сярбяст дцшцр вя гаршылыглы олараг бир- бириня щеч бир тязйиг эюстярмир, йяни Ч. баш верир. Бу щалда Ч. щалында олан ъисмин бцтцн щиссяъикляриня аьырлыг гцввяляри тясир едир, лакин ъисмин сятщиня хариъи гцввя (мяс., дайаг реаксийасы) тясир етмядийиндян щиссяъиклярин бир-бириня гаршылыглы тязйиги йаранмыр. Охшар щаллар ЙСП-дя (вя йа космик эямидя) йерляшмиш ъисмляр цчцн дя мцшащидя олунур. Бу ъисмляр вя онлары тяшкил едян бцтцн зярряъикляр пейкля бирликдя мцвафиг башланьыъ сцрят алараг аьырлыг гцввясинин тясири алтында юз орбитляри цзря ейни бир тяъилля (сярбястдцшмя тяъили кими) щярякят едир вя бир-бириня тязйиг етмир, йяни Ч. щалында олур. Цмумиййятля, хариъи гцввялярин тясири алтында ъисм: а) йалныз кцтляви хариъи гцввяляр (аьырлыг гцввяси) тясир етдикдя; б) бу кцтляви гцввялярин сащяси локал биръинс олдугда, йяни сащя гцввяси ъисмин бцтцн зярряъикляриня онун щяр бир вязиййятиндя гиймят вя истигамятъя ейни тяъил вердикдя; ъ) ъисмин бцтцн зярряъикляринин башланьыъ сцряти гиймят вя истигамятъя ейни олдугда, (ъисм ирялилямя щярякяти едир) Ч. щалында олур. Беляликля, Йерин радиусу иля мцгайисядя чох кичик юлчцйя малик олан истянилян ъисм Йерин ъазибя сащясиндя баш- га хариъи гцввяляр иштирак етмядикдя, сярбяст ирялилямя щярякяти едяркян Ч. щалында олур. Истянилян диэяр эюй ъисмляринин дя ъазибя сащясиндя щярякяти заманы щямин щал баш верир. Ч. шяртляринин ЙСП агрегатларынын вя ъищазларынын, космик эямилярин вя ракетдашыйыъыларын щазырландыьы Йер шяраитиндян хейли дяряъядя фярглянмяси сябябиндян космонавтиканын диэяр проблемляри арасында Ч. проблеми мцщцм йер тутур. Инсан мяскунлашмыш космик эямилярин учушу заманы Ч. шяраитинин хцсусиййятлярини нязяря алмаг олдугъа ваъибдир. Ч. щалында инсанын щяйат шяраити ади йер шяраитиндян кяскин сурятдя фярглянир ки, бу да онун бир сыра щяйат функсийаларынын дяйишикликляриня сябяб олур. Она эюря дя инсанын орбитал (йерятрафы) вя йа планетлярарасы стансийаларда узунмцддятли учушу заманы сцни “аьырлыг” йаратмаг нязярдя тутулур. Буну, мяс., ишчи отаьыны стансийанын мяркязи щиссяси ятрафында фырланан (йяни ирялилямя щярякяти етмяйян) кабинялярдя йерляшдирмякля ялдя етмяк олар. Бу фырланма нятиъясиндя кабинядяки ъисмляр онун “дюшямя” ролуну ойнайан йан сятщиня сыхылаъаг, ъисмлярин сятщиня тясир едян “дюшямянин” реаксийасы ися сцни “аьырлыг” йарадаъаг.