Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABIYEV Aydın Müstəcəb oğlu

  АБЫЙЕВ Айдын Мцстяъяб оьлу (д. 28. 4.1939, Лерик р-нунун Щилядяря к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1997), проф. (2005). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1962). Щямин илдян АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тунда чалы- шыр, 1992 илдян Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир. Тядгигатлары 19–20 ясрляр тцрк ядябиййатына вя тцрк шяхс адларына щяср олунмушдур. 
       Ясярляри: Тцрк ядябиййатында сатира (19 ясрин икинъи йарысы – 20 йцзиллийин яввялляри). Б., 1991; Фцзули вя Тцркийя поезийасы. Б., 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABIYEV Aydın Müstəcəb oğlu

  АБЫЙЕВ Айдын Мцстяъяб оьлу (д. 28. 4.1939, Лерик р-нунун Щилядяря к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1997), проф. (2005). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1962). Щямин илдян АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тунда чалы- шыр, 1992 илдян Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир. Тядгигатлары 19–20 ясрляр тцрк ядябиййатына вя тцрк шяхс адларына щяср олунмушдур. 
       Ясярляри: Тцрк ядябиййатында сатира (19 ясрин икинъи йарысы – 20 йцзиллийин яввялляри). Б., 1991; Фцзули вя Тцркийя поезийасы. Б., 2002.

  ABIYEV Aydın Müstəcəb oğlu

  АБЫЙЕВ Айдын Мцстяъяб оьлу (д. 28. 4.1939, Лерик р-нунун Щилядяря к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1997), проф. (2005). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1962). Щямин илдян АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тунда чалы- шыр, 1992 илдян Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир. Тядгигатлары 19–20 ясрляр тцрк ядябиййатына вя тцрк шяхс адларына щяср олунмушдур. 
       Ясярляри: Тцрк ядябиййатында сатира (19 ясрин икинъи йарысы – 20 йцзиллийин яввялляри). Б., 1991; Фцзули вя Тцркийя поезийасы. Б., 2002.