Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏLƏBİYEV Çələbi Abakar oğlu


  ЧЯЛЯБИЙЕВ Чяляби Абакар оьлу (11.10.1940, Гах р-нунун Сарыбаш к.– 13.3.2004, Сумгайыт) – Азярб. кимйачысы, к.е.д. (1992), проф. (1994). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1965). Азярб. ЕА Полимер Материаллары Ин-да бюйцк елми ишчи, лабораторийа мцдири (1982–2004) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары доймамыш, ароматик вя йцксякмолекуллу бирляшмялярин майе фазада, ялагяли системлярдя каталитик оксидляшмяси вя оксидляшдириъилярин иштиракы иля щалоэенляшмя просесляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 201 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏLƏBİYEV Çələbi Abakar oğlu


  ЧЯЛЯБИЙЕВ Чяляби Абакар оьлу (11.10.1940, Гах р-нунун Сарыбаш к.– 13.3.2004, Сумгайыт) – Азярб. кимйачысы, к.е.д. (1992), проф. (1994). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1965). Азярб. ЕА Полимер Материаллары Ин-да бюйцк елми ишчи, лабораторийа мцдири (1982–2004) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары доймамыш, ароматик вя йцксякмолекуллу бирляшмялярин майе фазада, ялагяли системлярдя каталитик оксидляшмяси вя оксидляшдириъилярин иштиракы иля щалоэенляшмя просесляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 201 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ÇƏLƏBİYEV Çələbi Abakar oğlu


  ЧЯЛЯБИЙЕВ Чяляби Абакар оьлу (11.10.1940, Гах р-нунун Сарыбаш к.– 13.3.2004, Сумгайыт) – Азярб. кимйачысы, к.е.д. (1992), проф. (1994). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1965). Азярб. ЕА Полимер Материаллары Ин-да бюйцк елми ишчи, лабораторийа мцдири (1982–2004) вязифяляриндя ишлямишдир. Тядгигатлары доймамыш, ароматик вя йцксякмолекуллу бирляшмялярин майе фазада, ялагяли системлярдя каталитик оксидляшмяси вя оксидляшдириъилярин иштиракы иля щалоэенляшмя просесляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 201 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.