Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏLƏBİZADƏ İsmayıl Asim

  ЧЯЛЯБИЗАДЯ (Кичик) Исмайыл Асим (1680 – 15.2.1760) – Тцркийя дювлят хадими, тарихчи. 1732–49 иллярдя Йенишящяр, Бурса, Мядиня вя Истанбулда газы, 1755 илдян Анадолунун, 1759 илдян Румелинин баш газысы (казясэяри), 1759 илин ийулундан шейхцлислам олмушдур. 1722–28 иллярдя Османлы империйасынын рясми салнамячиси иди. Онун “Тарих-и Чялябизадя” адлы ясяри 18 ясрин 10–40-ъы иллярини ящатя едир. Теймурун катиби, 14 яср Иран тарихчиси Хоъя Гийасяддинин Чиня эюндярилян сяфирлийин иши щаггында щесабатыны Ч. тцрк дилиня тяръцмя етмишдир (20 ясрин яввялляриндя Истанбулда “Яъайиб цл-лятаиф” ады иля няшр олунмушдур).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏLƏBİZADƏ İsmayıl Asim

  ЧЯЛЯБИЗАДЯ (Кичик) Исмайыл Асим (1680 – 15.2.1760) – Тцркийя дювлят хадими, тарихчи. 1732–49 иллярдя Йенишящяр, Бурса, Мядиня вя Истанбулда газы, 1755 илдян Анадолунун, 1759 илдян Румелинин баш газысы (казясэяри), 1759 илин ийулундан шейхцлислам олмушдур. 1722–28 иллярдя Османлы империйасынын рясми салнамячиси иди. Онун “Тарих-и Чялябизадя” адлы ясяри 18 ясрин 10–40-ъы иллярини ящатя едир. Теймурун катиби, 14 яср Иран тарихчиси Хоъя Гийасяддинин Чиня эюндярилян сяфирлийин иши щаггында щесабатыны Ч. тцрк дилиня тяръцмя етмишдир (20 ясрин яввялляриндя Истанбулда “Яъайиб цл-лятаиф” ады иля няшр олунмушдур).

  ÇƏLƏBİZADƏ İsmayıl Asim

  ЧЯЛЯБИЗАДЯ (Кичик) Исмайыл Асим (1680 – 15.2.1760) – Тцркийя дювлят хадими, тарихчи. 1732–49 иллярдя Йенишящяр, Бурса, Мядиня вя Истанбулда газы, 1755 илдян Анадолунун, 1759 илдян Румелинин баш газысы (казясэяри), 1759 илин ийулундан шейхцлислам олмушдур. 1722–28 иллярдя Османлы империйасынын рясми салнамячиси иди. Онун “Тарих-и Чялябизадя” адлы ясяри 18 ясрин 10–40-ъы иллярини ящатя едир. Теймурун катиби, 14 яср Иран тарихчиси Хоъя Гийасяддинин Чиня эюндярилян сяфирлийин иши щаггында щесабатыны Ч. тцрк дилиня тяръцмя етмишдир (20 ясрин яввялляриндя Истанбулда “Яъайиб цл-лятаиф” ады иля няшр олунмушдур).