Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALAMAZ

  ДАЛАМАЗ (Ламиум) – додагчичяклиляр фясилясиндян битки ъинси. Бир, ики, йахуд чохиллик отлардыр; йарпаглары дишли вя бцтювдцр. Чичякляри аь, чящрайы, йахуд гырмызыдыр, йухары йарпаг голтугларында йерляшян йаланчы сцпцрэя чичяк групунда топлашмышдыр. Мейвяси дюрдтилли фындыгъадан ибарятдир. Авропа, Асийа (тропик гуршагдан башга) вя Шимали Африкада 40–50 нювц мялумдур. Азярб.-да 5 нювц битир. А ь Д. вя эювдянигуъаглайан Д. эениш йайылмыш алагдыр. Тяркибиндя ашы маддяси, сапонин, аскорбин туршусу, ефир йаьы вя с. олдуьу цчцн халг тябабятиндя истифадя едилир. Балверяндир.

   Аь даламаз (Lámium álbum).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALAMAZ

  ДАЛАМАЗ (Ламиум) – додагчичяклиляр фясилясиндян битки ъинси. Бир, ики, йахуд чохиллик отлардыр; йарпаглары дишли вя бцтювдцр. Чичякляри аь, чящрайы, йахуд гырмызыдыр, йухары йарпаг голтугларында йерляшян йаланчы сцпцрэя чичяк групунда топлашмышдыр. Мейвяси дюрдтилли фындыгъадан ибарятдир. Авропа, Асийа (тропик гуршагдан башга) вя Шимали Африкада 40–50 нювц мялумдур. Азярб.-да 5 нювц битир. А ь Д. вя эювдянигуъаглайан Д. эениш йайылмыш алагдыр. Тяркибиндя ашы маддяси, сапонин, аскорбин туршусу, ефир йаьы вя с. олдуьу цчцн халг тябабятиндя истифадя едилир. Балверяндир.

   Аь даламаз (Lámium álbum).

  DALAMAZ

  ДАЛАМАЗ (Ламиум) – додагчичяклиляр фясилясиндян битки ъинси. Бир, ики, йахуд чохиллик отлардыр; йарпаглары дишли вя бцтювдцр. Чичякляри аь, чящрайы, йахуд гырмызыдыр, йухары йарпаг голтугларында йерляшян йаланчы сцпцрэя чичяк групунда топлашмышдыр. Мейвяси дюрдтилли фындыгъадан ибарятдир. Авропа, Асийа (тропик гуршагдан башга) вя Шимали Африкада 40–50 нювц мялумдур. Азярб.-да 5 нювц битир. А ь Д. вя эювдянигуъаглайан Д. эениш йайылмыш алагдыр. Тяркибиндя ашы маддяси, сапонин, аскорбин туршусу, ефир йаьы вя с. олдуьу цчцн халг тябабятиндя истифадя едилир. Балверяндир.

   Аь даламаз (Lámium álbum).