Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞA AKUSTİKASI

  ДАЛЬА АКУСТИКАСЫ – физики акустиканын бюлмяси; ихтийари сяс тезликляриндя мцхтялиф еластики мцщитлярдя акустик дальаларын йайылмасыны юйрянир. Д.а.-нын ясасыны дальа тянлийи тяшкил едир. Гейри-мящдуд биръинс мцщит щалында о, дяйишянлярин айрылышынын стандарт методу иля щялл едиля биляр. Хятти вя биръинс олдуьуна эюря дальа тянлийи цчцн суперпозисийа принсипи доьрудур – хятти суперпозисийанын щялляри онун щяллидир. Д.а. дифраксийаны, сяпилмяни, интерференсийаны, акустик дальаларын фокусланмасыны тядгиг етмяйя имкан верир; бу щадисяляри щяндяси акустиканын кюмяйи иля юйрянмяк олмур. Гейри-биръинс мцщит щалында чох вахт дальа тянлийини йалныз тяхмини вя йа щесаблама методлары иля щялл едирляр. Акустик дальаютцрянлярдя дальаларын йайылмасы вя щямчинин дальаларын кяля-кютцр сятщлярдян вя щяъми гейри-биръинсликлярдян (о ъцмлядян тясадцфи) сяпилмяси мясяляляринин щялли заманы дальа методлары ясас эютцрцлцр. Д.а. океанын юйрянилмяси вя истифадя едилмяси просесляриндя бюйцк рол ойнайыр. Дальа методлары архитектура, тибб вя тикинти акустикасында, атмосфер физикасында мцщцм ящямиййятя маликдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞA AKUSTİKASI

  ДАЛЬА АКУСТИКАСЫ – физики акустиканын бюлмяси; ихтийари сяс тезликляриндя мцхтялиф еластики мцщитлярдя акустик дальаларын йайылмасыны юйрянир. Д.а.-нын ясасыны дальа тянлийи тяшкил едир. Гейри-мящдуд биръинс мцщит щалында о, дяйишянлярин айрылышынын стандарт методу иля щялл едиля биляр. Хятти вя биръинс олдуьуна эюря дальа тянлийи цчцн суперпозисийа принсипи доьрудур – хятти суперпозисийанын щялляри онун щяллидир. Д.а. дифраксийаны, сяпилмяни, интерференсийаны, акустик дальаларын фокусланмасыны тядгиг етмяйя имкан верир; бу щадисяляри щяндяси акустиканын кюмяйи иля юйрянмяк олмур. Гейри-биръинс мцщит щалында чох вахт дальа тянлийини йалныз тяхмини вя йа щесаблама методлары иля щялл едирляр. Акустик дальаютцрянлярдя дальаларын йайылмасы вя щямчинин дальаларын кяля-кютцр сятщлярдян вя щяъми гейри-биръинсликлярдян (о ъцмлядян тясадцфи) сяпилмяси мясяляляринин щялли заманы дальа методлары ясас эютцрцлцр. Д.а. океанын юйрянилмяси вя истифадя едилмяси просесляриндя бюйцк рол ойнайыр. Дальа методлары архитектура, тибб вя тикинти акустикасында, атмосфер физикасында мцщцм ящямиййятя маликдир.

  DALĞA AKUSTİKASI

  ДАЛЬА АКУСТИКАСЫ – физики акустиканын бюлмяси; ихтийари сяс тезликляриндя мцхтялиф еластики мцщитлярдя акустик дальаларын йайылмасыны юйрянир. Д.а.-нын ясасыны дальа тянлийи тяшкил едир. Гейри-мящдуд биръинс мцщит щалында о, дяйишянлярин айрылышынын стандарт методу иля щялл едиля биляр. Хятти вя биръинс олдуьуна эюря дальа тянлийи цчцн суперпозисийа принсипи доьрудур – хятти суперпозисийанын щялляри онун щяллидир. Д.а. дифраксийаны, сяпилмяни, интерференсийаны, акустик дальаларын фокусланмасыны тядгиг етмяйя имкан верир; бу щадисяляри щяндяси акустиканын кюмяйи иля юйрянмяк олмур. Гейри-биръинс мцщит щалында чох вахт дальа тянлийини йалныз тяхмини вя йа щесаблама методлары иля щялл едирляр. Акустик дальаютцрянлярдя дальаларын йайылмасы вя щямчинин дальаларын кяля-кютцр сятщлярдян вя щяъми гейри-биръинсликлярдян (о ъцмлядян тясадцфи) сяпилмяси мясяляляринин щялли заманы дальа методлары ясас эютцрцлцр. Д.а. океанын юйрянилмяси вя истифадя едилмяси просесляриндя бюйцк рол ойнайыр. Дальа методлары архитектура, тибб вя тикинти акустикасында, атмосфер физикасында мцщцм ящямиййятя маликдир.