Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞA ƏDƏDİ

  ДАЛЬА ЯДЯДИ – к дальа векторунун модулу; ω даиряви тезлийи, дальанын Вф фаза сцряти вя λ дальа уз. иля ашаьыдакы ифадя иля баьлыдыр: к = 2π/λ = ω/Вф .
  Оптикада вя спектроскопийада чох вахт дальа уз.-нун тярс гиймятиня бярабяр олан кямиййяти Д.я. адландырырлар: к =1/λ.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞA ƏDƏDİ

  ДАЛЬА ЯДЯДИ – к дальа векторунун модулу; ω даиряви тезлийи, дальанын Вф фаза сцряти вя λ дальа уз. иля ашаьыдакы ифадя иля баьлыдыр: к = 2π/λ = ω/Вф .
  Оптикада вя спектроскопийада чох вахт дальа уз.-нун тярс гиймятиня бярабяр олан кямиййяти Д.я. адландырырлар: к =1/λ.

  DALĞA ƏDƏDİ

  ДАЛЬА ЯДЯДИ – к дальа векторунун модулу; ω даиряви тезлийи, дальанын Вф фаза сцряти вя λ дальа уз. иля ашаьыдакы ифадя иля баьлыдыр: к = 2π/λ = ω/Вф .
  Оптикада вя спектроскопийада чох вахт дальа уз.-нун тярс гиймятиня бярабяр олан кямиййяти Д.я. адландырырлар: к =1/λ.