Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOGEOKİMYƏVİ ƏYALƏT

  БИОЭЕОКИМЙЯВИ ЯЙАЛЯТ – биосферин субреэионларынын тяркибиндя биоэеокимйяви районлашдырма ващиди; кимйяви елементлярин мигдар вя нисбятинин мцяййян сявиййяляри, щямчинин организмлярин бунлара давамлы хцсуси реаксийалары (ендемик хястяликляр, мутасийа вя с.) иля сяъиййялянир. Б.я. терминини А.П. Виноградов 1930 иллярдя елмя дахил етмишдир. Б.я.-ляр мяншяйиня эюря тябии (дайаз йерляшмиш файдалы газынты йатаглары, мцяййян даь сцхурлары, вулканлар вя с. иля ялагядардыр), тябии-техноэен (йатагларын ишлянилмясинин нятиъяси) вя техноэен (ири сянайе мцяссисяляри, енерэетик мяркязляр, шящярляр, аеропортлар, АЕС вя с. йерляшян р-нларда, щямчинин эцбрялярдян щяддиндян артыг истифадя олунмасы нятиъясиндя кимйяви елементлярин давамлы ассосиасийаларынын йаранмасы иля ялагядардыр) груплара айрылыр. Б.я. тякамцл просесляриня (организмлярин мутасийасы), биол. реаксийалара (ендемийаларын йаранмасы) вя еколожи вязиййятляриня эюря тяснифатландырылыр. Тябии Б.я.-дян фяргли олараг, техноэен Б.я.-ин формалашмасы эеол. хронолоэийа бахымындан (макс. бир-нечя он илляр) чох ани баш верир вя онун биол. нятиъялярини бир сыра щалларда юнъядян билмяк олмур.

  Яд.: Ермаков В.В. Биогеохимические провинции: концепция, классификация и экологическая оценка // Основные направления геохимии. М., 1995.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOGEOKİMYƏVİ ƏYALƏT

  БИОЭЕОКИМЙЯВИ ЯЙАЛЯТ – биосферин субреэионларынын тяркибиндя биоэеокимйяви районлашдырма ващиди; кимйяви елементлярин мигдар вя нисбятинин мцяййян сявиййяляри, щямчинин организмлярин бунлара давамлы хцсуси реаксийалары (ендемик хястяликляр, мутасийа вя с.) иля сяъиййялянир. Б.я. терминини А.П. Виноградов 1930 иллярдя елмя дахил етмишдир. Б.я.-ляр мяншяйиня эюря тябии (дайаз йерляшмиш файдалы газынты йатаглары, мцяййян даь сцхурлары, вулканлар вя с. иля ялагядардыр), тябии-техноэен (йатагларын ишлянилмясинин нятиъяси) вя техноэен (ири сянайе мцяссисяляри, енерэетик мяркязляр, шящярляр, аеропортлар, АЕС вя с. йерляшян р-нларда, щямчинин эцбрялярдян щяддиндян артыг истифадя олунмасы нятиъясиндя кимйяви елементлярин давамлы ассосиасийаларынын йаранмасы иля ялагядардыр) груплара айрылыр. Б.я. тякамцл просесляриня (организмлярин мутасийасы), биол. реаксийалара (ендемийаларын йаранмасы) вя еколожи вязиййятляриня эюря тяснифатландырылыр. Тябии Б.я.-дян фяргли олараг, техноэен Б.я.-ин формалашмасы эеол. хронолоэийа бахымындан (макс. бир-нечя он илляр) чох ани баш верир вя онун биол. нятиъялярини бир сыра щалларда юнъядян билмяк олмур.

  Яд.: Ермаков В.В. Биогеохимические провинции: концепция, классификация и экологическая оценка // Основные направления геохимии. М., 1995.

  BİOGEOKİMYƏVİ ƏYALƏT

  БИОЭЕОКИМЙЯВИ ЯЙАЛЯТ – биосферин субреэионларынын тяркибиндя биоэеокимйяви районлашдырма ващиди; кимйяви елементлярин мигдар вя нисбятинин мцяййян сявиййяляри, щямчинин организмлярин бунлара давамлы хцсуси реаксийалары (ендемик хястяликляр, мутасийа вя с.) иля сяъиййялянир. Б.я. терминини А.П. Виноградов 1930 иллярдя елмя дахил етмишдир. Б.я.-ляр мяншяйиня эюря тябии (дайаз йерляшмиш файдалы газынты йатаглары, мцяййян даь сцхурлары, вулканлар вя с. иля ялагядардыр), тябии-техноэен (йатагларын ишлянилмясинин нятиъяси) вя техноэен (ири сянайе мцяссисяляри, енерэетик мяркязляр, шящярляр, аеропортлар, АЕС вя с. йерляшян р-нларда, щямчинин эцбрялярдян щяддиндян артыг истифадя олунмасы нятиъясиндя кимйяви елементлярин давамлы ассосиасийаларынын йаранмасы иля ялагядардыр) груплара айрылыр. Б.я. тякамцл просесляриня (организмлярин мутасийасы), биол. реаксийалара (ендемийаларын йаранмасы) вя еколожи вязиййятляриня эюря тяснифатландырылыр. Тябии Б.я.-дян фяргли олараг, техноэен Б.я.-ин формалашмасы эеол. хронолоэийа бахымындан (макс. бир-нечя он илляр) чох ани баш верир вя онун биол. нятиъялярини бир сыра щалларда юнъядян билмяк олмур.

  Яд.: Ермаков В.В. Биогеохимические провинции: концепция, классификация и экологическая оценка // Основные направления геохимии. М., 1995.