Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞA VEKTORU

  ДАЛЬА ВЕКТОРУ – гачан монохроматик дальанын йайылма истигамяти иля цст-цстя дцшян к вектору; онун к модулу (дальа ядяди) λ дальасынын фяза периодуну (уз.-ну) характеризя едир: к = 2π/λ. Дальа фазасынын ян тез дяйишмяси Д.в. истигамятиндя баш верир. Изотроп мцщитлярдя груп сцряти вя дальа енержиси Д.в. бойунъа йюнялир, анизотроп мцщитлярдя енержинин истигамяти Д.в. истигамяти иля цст-цстя дцшмяйя биляр. Квазимонохроматик дальалар цчцн Д.в. координатларын вя заманын йаваш дяйишян функсийасыдыр.

  Квант механикасында сярбяст зярряъийин щалы, зярряъийин п импулсу иля баьлылыьы де Бройл мцнасибяти иля ифадя едилян мцяййян Д.в. иля характеризя олунур: пк, бурада ћ – Планк сабитидир (бах Корпускулйар–дальа дуализми).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞA VEKTORU

  ДАЛЬА ВЕКТОРУ – гачан монохроматик дальанын йайылма истигамяти иля цст-цстя дцшян к вектору; онун к модулу (дальа ядяди) λ дальасынын фяза периодуну (уз.-ну) характеризя едир: к = 2π/λ. Дальа фазасынын ян тез дяйишмяси Д.в. истигамятиндя баш верир. Изотроп мцщитлярдя груп сцряти вя дальа енержиси Д.в. бойунъа йюнялир, анизотроп мцщитлярдя енержинин истигамяти Д.в. истигамяти иля цст-цстя дцшмяйя биляр. Квазимонохроматик дальалар цчцн Д.в. координатларын вя заманын йаваш дяйишян функсийасыдыр.

  Квант механикасында сярбяст зярряъийин щалы, зярряъийин п импулсу иля баьлылыьы де Бройл мцнасибяти иля ифадя едилян мцяййян Д.в. иля характеризя олунур: пк, бурада ћ – Планк сабитидир (бах Корпускулйар–дальа дуализми).

  DALĞA VEKTORU

  ДАЛЬА ВЕКТОРУ – гачан монохроматик дальанын йайылма истигамяти иля цст-цстя дцшян к вектору; онун к модулу (дальа ядяди) λ дальасынын фяза периодуну (уз.-ну) характеризя едир: к = 2π/λ. Дальа фазасынын ян тез дяйишмяси Д.в. истигамятиндя баш верир. Изотроп мцщитлярдя груп сцряти вя дальа енержиси Д.в. бойунъа йюнялир, анизотроп мцщитлярдя енержинин истигамяти Д.в. истигамяти иля цст-цстя дцшмяйя биляр. Квазимонохроматик дальалар цчцн Д.в. координатларын вя заманын йаваш дяйишян функсийасыдыр.

  Квант механикасында сярбяст зярряъийин щалы, зярряъийин п импулсу иля баьлылыьы де Бройл мцнасибяти иля ифадя едилян мцяййян Д.в. иля характеризя олунур: пк, бурада ћ – Планк сабитидир (бах Корпускулйар–дальа дуализми).