Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞALAR NƏZƏRİYYƏSİ

  ДАЛЬАЛАР НЯЗЯРИЙЙЯСИ, д и л ч и л и к д я – айры-айры щинд-Авропа дилляринин цмуми бир кюкдян айрылараг тядриъи диференсиасийа нятиъясиндя йаранмасы фикрини иряли сцрцр. 1872 илдя И. Шмидт (1843–1901) тяряфиндян тяклиф олунмушдур. А. Шлейхерин эенеаложи “аьаъ” нязяриййясиня гаршы йюнялмишдир. И. Шмидтин фикринъя, “улу” дилин парчаланмасы нятиъясиндя бир сыра диллярин йаранмасы аьаъын кюкц вя будаглары шяклиндя дейил, дальаларын йайылмасы формасында баш вермишдир. Бу нязяриййяйя эюря, щинд дилляри ъоьрафи амилляря ясасян Иран дилляриня йахындыр. Иран дилляри щинд дилляри иля славйан дилляри арасында, славйан дилляри Балтика дилляри иля Иран дилляри арасында орта мювге тутур. Д.н. 20 ясрдя дилчилийин (хцсусиля диалектографийа вя йени дилчилик сащяляринин) инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞALAR NƏZƏRİYYƏSİ

  ДАЛЬАЛАР НЯЗЯРИЙЙЯСИ, д и л ч и л и к д я – айры-айры щинд-Авропа дилляринин цмуми бир кюкдян айрылараг тядриъи диференсиасийа нятиъясиндя йаранмасы фикрини иряли сцрцр. 1872 илдя И. Шмидт (1843–1901) тяряфиндян тяклиф олунмушдур. А. Шлейхерин эенеаложи “аьаъ” нязяриййясиня гаршы йюнялмишдир. И. Шмидтин фикринъя, “улу” дилин парчаланмасы нятиъясиндя бир сыра диллярин йаранмасы аьаъын кюкц вя будаглары шяклиндя дейил, дальаларын йайылмасы формасында баш вермишдир. Бу нязяриййяйя эюря, щинд дилляри ъоьрафи амилляря ясасян Иран дилляриня йахындыр. Иран дилляри щинд дилляри иля славйан дилляри арасында, славйан дилляри Балтика дилляри иля Иран дилляри арасында орта мювге тутур. Д.н. 20 ясрдя дилчилийин (хцсусиля диалектографийа вя йени дилчилик сащяляринин) инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.

  DALĞALAR NƏZƏRİYYƏSİ

  ДАЛЬАЛАР НЯЗЯРИЙЙЯСИ, д и л ч и л и к д я – айры-айры щинд-Авропа дилляринин цмуми бир кюкдян айрылараг тядриъи диференсиасийа нятиъясиндя йаранмасы фикрини иряли сцрцр. 1872 илдя И. Шмидт (1843–1901) тяряфиндян тяклиф олунмушдур. А. Шлейхерин эенеаложи “аьаъ” нязяриййясиня гаршы йюнялмишдир. И. Шмидтин фикринъя, “улу” дилин парчаланмасы нятиъясиндя бир сыра диллярин йаранмасы аьаъын кюкц вя будаглары шяклиндя дейил, дальаларын йайылмасы формасында баш вермишдир. Бу нязяриййяйя эюря, щинд дилляри ъоьрафи амилляря ясасян Иран дилляриня йахындыр. Иран дилляри щинд дилляри иля славйан дилляри арасында, славйан дилляри Балтика дилляри иля Иран дилляри арасында орта мювге тутур. Д.н. 20 ясрдя дилчилийин (хцсусиля диалектографийа вя йени дилчилик сащяляринин) инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.