Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAHAR ŞİRVANİ

       БАЩАР ШИРВАНИ (Мирзя Нясруллащ Щаъы Ябцлгасым оьлунун тяхяллцсц; 1834, Шамахы – 1883, Тябриз) – Азярб. шаири. Таъир аилясиндя доьулмушдур. Азярб., фарс вя яряб диллярин дя мцкяммял тяhсил алмышдыр. Шярг юлкяляриня сяйаhят етмиш, Щиндистанда йашадыьы дюврдя урду дилини, Теhранда (1858) франсыз дилини вя тябабят елмини юйрянмишдир. Лирик шеирляри иля шюhрят газанан Б.Ш., Нясряддин шаhын сарайына дявят олунараг, мяликцш-шцяра адыны алмышдыр. 1878 илдя Тябризя кючмцшдцр. Ядяби ирсиндян Азярб. дилиндя “Гязялиййат”, автобиографик мащиййят дашыйан “Нярэиз вя эцл” мяснявиси, фарс дилиндя “Дивани-гясаид вя гязялиййат”, “Тюhфятцл-Ирагейн” (Хаганийя нязирядир) ясярляри галмышдыр. Б.Ш.-нин юлц мцндян сонра Тябриздяки инэилис консулу онун шеирляринин бир гисмини чап етдирмяк вяди иля Лондона апармышдыр, лакин hямин ясярлярин агибяти индийядяк мялум дейилдир. Шеирлярин дя щуманизм, азадлыг идейаларыны тяряннцм етмиш, инсанлары маариф вя мядяниййятя сяслямишдир. 1968 ил дя шаирин Ширванда икян юз хятти иля йаздыьы фарсъа шеирляриндян вя “Тюhфятцл-Ирагейн” мяснявисиндян ибарят мяъмуяси тапылмышдыр. Йарадыъылыьы Азярб. вя фарс поезийасынын инкишафына тясир эюстярмишдир. С.Я. Ширвани, Ф. Кючярли вя б. Б.Ш.-нин йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишляр.
      Я с я р л я р и: Шеирляр// Сейид Язим Ширвани. Ясярляри. 3 ъилддя. 3-ъц ъ. Тязкиря. Б., 1974., с. 110–114, с. 310–328; Гязялляр // Поетик мяълисляр /топлайаны вя тяртиб едяни Н. Гарайев. Б., 1987. Яд.: Г а с ы м з а д я Ф. XIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974; К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ. 2. Б., 1981; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAHAR ŞİRVANİ

       БАЩАР ШИРВАНИ (Мирзя Нясруллащ Щаъы Ябцлгасым оьлунун тяхяллцсц; 1834, Шамахы – 1883, Тябриз) – Азярб. шаири. Таъир аилясиндя доьулмушдур. Азярб., фарс вя яряб диллярин дя мцкяммял тяhсил алмышдыр. Шярг юлкяляриня сяйаhят етмиш, Щиндистанда йашадыьы дюврдя урду дилини, Теhранда (1858) франсыз дилини вя тябабят елмини юйрянмишдир. Лирик шеирляри иля шюhрят газанан Б.Ш., Нясряддин шаhын сарайына дявят олунараг, мяликцш-шцяра адыны алмышдыр. 1878 илдя Тябризя кючмцшдцр. Ядяби ирсиндян Азярб. дилиндя “Гязялиййат”, автобиографик мащиййят дашыйан “Нярэиз вя эцл” мяснявиси, фарс дилиндя “Дивани-гясаид вя гязялиййат”, “Тюhфятцл-Ирагейн” (Хаганийя нязирядир) ясярляри галмышдыр. Б.Ш.-нин юлц мцндян сонра Тябриздяки инэилис консулу онун шеирляринин бир гисмини чап етдирмяк вяди иля Лондона апармышдыр, лакин hямин ясярлярин агибяти индийядяк мялум дейилдир. Шеирлярин дя щуманизм, азадлыг идейаларыны тяряннцм етмиш, инсанлары маариф вя мядяниййятя сяслямишдир. 1968 ил дя шаирин Ширванда икян юз хятти иля йаздыьы фарсъа шеирляриндян вя “Тюhфятцл-Ирагейн” мяснявисиндян ибарят мяъмуяси тапылмышдыр. Йарадыъылыьы Азярб. вя фарс поезийасынын инкишафына тясир эюстярмишдир. С.Я. Ширвани, Ф. Кючярли вя б. Б.Ш.-нин йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишляр.
      Я с я р л я р и: Шеирляр// Сейид Язим Ширвани. Ясярляри. 3 ъилддя. 3-ъц ъ. Тязкиря. Б., 1974., с. 110–114, с. 310–328; Гязялляр // Поетик мяълисляр /топлайаны вя тяртиб едяни Н. Гарайев. Б., 1987. Яд.: Г а с ы м з а д я Ф. XIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974; К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ. 2. Б., 1981; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

  BAHAR ŞİRVANİ

       БАЩАР ШИРВАНИ (Мирзя Нясруллащ Щаъы Ябцлгасым оьлунун тяхяллцсц; 1834, Шамахы – 1883, Тябриз) – Азярб. шаири. Таъир аилясиндя доьулмушдур. Азярб., фарс вя яряб диллярин дя мцкяммял тяhсил алмышдыр. Шярг юлкяляриня сяйаhят етмиш, Щиндистанда йашадыьы дюврдя урду дилини, Теhранда (1858) франсыз дилини вя тябабят елмини юйрянмишдир. Лирик шеирляри иля шюhрят газанан Б.Ш., Нясряддин шаhын сарайына дявят олунараг, мяликцш-шцяра адыны алмышдыр. 1878 илдя Тябризя кючмцшдцр. Ядяби ирсиндян Азярб. дилиндя “Гязялиййат”, автобиографик мащиййят дашыйан “Нярэиз вя эцл” мяснявиси, фарс дилиндя “Дивани-гясаид вя гязялиййат”, “Тюhфятцл-Ирагейн” (Хаганийя нязирядир) ясярляри галмышдыр. Б.Ш.-нин юлц мцндян сонра Тябриздяки инэилис консулу онун шеирляринин бир гисмини чап етдирмяк вяди иля Лондона апармышдыр, лакин hямин ясярлярин агибяти индийядяк мялум дейилдир. Шеирлярин дя щуманизм, азадлыг идейаларыны тяряннцм етмиш, инсанлары маариф вя мядяниййятя сяслямишдир. 1968 ил дя шаирин Ширванда икян юз хятти иля йаздыьы фарсъа шеирляриндян вя “Тюhфятцл-Ирагейн” мяснявисиндян ибарят мяъмуяси тапылмышдыр. Йарадыъылыьы Азярб. вя фарс поезийасынын инкишафына тясир эюстярмишдир. С.Я. Ширвани, Ф. Кючярли вя б. Б.Ш.-нин йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишляр.
      Я с я р л я р и: Шеирляр// Сейид Язим Ширвани. Ясярляри. 3 ъилддя. 3-ъц ъ. Тязкиря. Б., 1974., с. 110–114, с. 310–328; Гязялляр // Поетик мяълисляр /топлайаны вя тяртиб едяни Н. Гарайев. Б., 1987. Яд.: Г а с ы м з а д я Ф. XIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974; К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ. 2. Б., 1981; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.