Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOGEOSENOLOGİYA

  БИОЭЕОСЕНОЛÓЭИЙА (биоэеосеноз + …лоэийа) – еколоэийада биоэеосенозлары вя онларын мяъмусуну – Йерин биоэеосенотик юртцйцнц юйрянян истигамят. Б. мешя биткиляринин торпаг, иглим вя мяскунлашма шяраити иля ялагялярини юйрянмянин эедишиндя формалашмышдыр. В.Н. Сукачев Б.-нын ясасыны гоймуш вя онун принсиплярини, вязифялярини, програмыны, тядгигат цсуллары вя истигамятлярини 1940 иллярдя мцяййянляшдирмишдир. Б. биоэеосенозлардакы структур-функсионал хцсусиййятляри, енержи, маддяляр вя мялумат ахыныны юйрянир. Б. сащясиндя эюрцлян ишляр адятян комплекс чохиллик сяъиййя дашыйыр (мяс., мешя биоэеосенозларында 20–30 ил вя даща чох давам едир); бязян хцсуси айрылмыш стасионар шяраитдя щяйата кечирилир. Биоэеосенозларын ъанлы вя биокос ъисм олан торпаг вя бярк щиссяъиклярдян, щавадан, су вя онда щялл олмуш маддялярдян (дурьун) ибарят компонентляри арасындакы гаршылыглы тясир вя тябии ялагяляри, сябяб-нятиъя мцнасибятлярини дяркетмя биоэеосенозларын гурулушуна вя формалашмыш просесляря тябии вя антропоэен тясирлярин нятиъялярини прогнозлашдырмаьа, бу просеслярин эедишиня тясир эюстярмяйя вя биоложи ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяйя имкан верир. Беля гиймятляндирмя мешячилик, балыгчылыг вя бир сыра башга тясяррцфат сащяляри цчцн хцсусиля ваъибдир. Биоэеосенетик идейалар вя мцддяалар торпагшцнаслыьын инкишафына сябяб олмушдур. Биоэеосенотик тядгигатларын принсип вя цсуллары тябиятин мцщaфизяси вя дяйишдирилмяси иля баьлы мясялялярин щялли заманы эениш истифадя олунурду. Бейнялхалг биоложи програм чярчивясиндя апарылан тядгигатларын йцксялиши вя популйарлыьы ясасян 1960 илляря тясадцф едир.
  Яд.: Сукачев В.Н. Основы теории биогеоценологии // Академия наук СССР, М., Л., 1947; Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. М., 1978.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOGEOSENOLOGİYA

  БИОЭЕОСЕНОЛÓЭИЙА (биоэеосеноз + …лоэийа) – еколоэийада биоэеосенозлары вя онларын мяъмусуну – Йерин биоэеосенотик юртцйцнц юйрянян истигамят. Б. мешя биткиляринин торпаг, иглим вя мяскунлашма шяраити иля ялагялярини юйрянмянин эедишиндя формалашмышдыр. В.Н. Сукачев Б.-нын ясасыны гоймуш вя онун принсиплярини, вязифялярини, програмыны, тядгигат цсуллары вя истигамятлярини 1940 иллярдя мцяййянляшдирмишдир. Б. биоэеосенозлардакы структур-функсионал хцсусиййятляри, енержи, маддяляр вя мялумат ахыныны юйрянир. Б. сащясиндя эюрцлян ишляр адятян комплекс чохиллик сяъиййя дашыйыр (мяс., мешя биоэеосенозларында 20–30 ил вя даща чох давам едир); бязян хцсуси айрылмыш стасионар шяраитдя щяйата кечирилир. Биоэеосенозларын ъанлы вя биокос ъисм олан торпаг вя бярк щиссяъиклярдян, щавадан, су вя онда щялл олмуш маддялярдян (дурьун) ибарят компонентляри арасындакы гаршылыглы тясир вя тябии ялагяляри, сябяб-нятиъя мцнасибятлярини дяркетмя биоэеосенозларын гурулушуна вя формалашмыш просесляря тябии вя антропоэен тясирлярин нятиъялярини прогнозлашдырмаьа, бу просеслярин эедишиня тясир эюстярмяйя вя биоложи ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяйя имкан верир. Беля гиймятляндирмя мешячилик, балыгчылыг вя бир сыра башга тясяррцфат сащяляри цчцн хцсусиля ваъибдир. Биоэеосенетик идейалар вя мцддяалар торпагшцнаслыьын инкишафына сябяб олмушдур. Биоэеосенотик тядгигатларын принсип вя цсуллары тябиятин мцщaфизяси вя дяйишдирилмяси иля баьлы мясялялярин щялли заманы эениш истифадя олунурду. Бейнялхалг биоложи програм чярчивясиндя апарылан тядгигатларын йцксялиши вя популйарлыьы ясасян 1960 илляря тясадцф едир.
  Яд.: Сукачев В.Н. Основы теории биогеоценологии // Академия наук СССР, М., Л., 1947; Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. М., 1978.

  BİOGEOSENOLOGİYA

  БИОЭЕОСЕНОЛÓЭИЙА (биоэеосеноз + …лоэийа) – еколоэийада биоэеосенозлары вя онларын мяъмусуну – Йерин биоэеосенотик юртцйцнц юйрянян истигамят. Б. мешя биткиляринин торпаг, иглим вя мяскунлашма шяраити иля ялагялярини юйрянмянин эедишиндя формалашмышдыр. В.Н. Сукачев Б.-нын ясасыны гоймуш вя онун принсиплярини, вязифялярини, програмыны, тядгигат цсуллары вя истигамятлярини 1940 иллярдя мцяййянляшдирмишдир. Б. биоэеосенозлардакы структур-функсионал хцсусиййятляри, енержи, маддяляр вя мялумат ахыныны юйрянир. Б. сащясиндя эюрцлян ишляр адятян комплекс чохиллик сяъиййя дашыйыр (мяс., мешя биоэеосенозларында 20–30 ил вя даща чох давам едир); бязян хцсуси айрылмыш стасионар шяраитдя щяйата кечирилир. Биоэеосенозларын ъанлы вя биокос ъисм олан торпаг вя бярк щиссяъиклярдян, щавадан, су вя онда щялл олмуш маддялярдян (дурьун) ибарят компонентляри арасындакы гаршылыглы тясир вя тябии ялагяляри, сябяб-нятиъя мцнасибятлярини дяркетмя биоэеосенозларын гурулушуна вя формалашмыш просесляря тябии вя антропоэен тясирлярин нятиъялярини прогнозлашдырмаьа, бу просеслярин эедишиня тясир эюстярмяйя вя биоложи ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяйя имкан верир. Беля гиймятляндирмя мешячилик, балыгчылыг вя бир сыра башга тясяррцфат сащяляри цчцн хцсусиля ваъибдир. Биоэеосенетик идейалар вя мцддяалар торпагшцнаслыьын инкишафына сябяб олмушдур. Биоэеосенотик тядгигатларын принсип вя цсуллары тябиятин мцщaфизяси вя дяйишдирилмяси иля баьлы мясялялярин щялли заманы эениш истифадя олунурду. Бейнялхалг биоложи програм чярчивясиндя апарылан тядгигатларын йцксялиши вя популйарлыьы ясасян 1960 илляря тясадцф едир.
  Яд.: Сукачев В.Н. Основы теории биогеоценологии // Академия наук СССР, М., Л., 1947; Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. М., 1978.