Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞALARIN ƏKSOLUNMASI

  ДАЛЬАЛАРЫН ЯКСОЛУНМАСЫ – ики мцщитин сярщядиндя дальаларын йайылма истигамятини дяйишяряк (якс истигамятдя олана гядяр), манеялярдян йенидян шцаланмасы. Верилян тябиятли дальаларын йайыла билмядийи гейри-шяффаф ъисимляр, мцщитин гейри-биръинслийи (щям кяскин, щям дя мцнтязям) якс етдирян обйектляр ола биляр. Адятян, мцщитляри айыран сярщяддя Д.я. иля ейни заманда дальаларын сынмасы баш верир.


  Мцстяви монохроматик дальалар мцхтялиф хассяли ики биръинс мцщити айыран мцстяви сярщядя дцшдцкдя дальаларын эцзэц яксолунмасы баш верир. Яксолунан вя сынан (кечян) дальаларын амплитудлары, фазалары вя йайылма истигамятляри сярщяд шяртляриня уйьун олараг, сярщяддян мцхтялиф тяряфляр цзря дальа сащяляринин узлашмасы ясасында тяйин едилир. Фазанын кясилмязлийи тяляби универсал гануна эятирир – дцшян, яксолунан вя сынан дальа векторларынын танэенсиал (сярщядя паралел) топлананлары кIId= кIIdIIsıı олмалыдыр (шякил, б). Тярпянмяз изотроп мцщитляр щалында нормал топлананлар  олур вя Д.я. ганунунун шца трактовкасыны вермяк олар: 1) дцшян вя яксолунан шцалар сярщяддя нормал бир мцстяви цзяриндя йерляшир, 2) θя яксолунма буъаьы (шца вя нормал арасында) θд дцшмя буъаьына бярабярдир (шякил, а). Яксолунан дальанын интенсивлийи дальаларын тябиятиндян, щяр ики мцщитин хассяляриндян, дальаларын полйаризасийасындан вя θд буъаьындан асылы олан Р яксолунма ямсалы иля характеризя едилир. Р-и щесабламагдан ютрц верилян тябиятли дальалар цчцн спесифик олан сярщяд шяртляринин юдянилмяси лазымдыр. Мяс., електромагнит дальалары щалында сярщяд шяртляри тяляб едир ки, електрик вя магнит сащяляринин интенсив- ликляринин танэенсиал топлананлары сярщяддя ейни олсун (бах Френел дцстурлары). Акустикада сярщяд шяртляри тяляб едир ки, айыран сярщяддя щяр ики мцщитдяки тязйиг вя мцщитин зярряъикляринин сцрятинин нормал топлананлары бярабяр олсун. Бу щалда

                                                                                                             

  бурада н=н2112 – нисби сындырма ямсалы, м=ρ21–мцщитлярин сыхлыгларынын нисбятидир.


  н<1 вя θ* (син θ*=н) бющран дцшмя буъаьындан бюйцк дцшмя буъагларында там дахили яксолма (гайытма) баш верир.

   Сындырма ямсаллары мцхтялиф (н2 >н1) олан ики мцщити айыран мцстяви сярщяддя дальаларын яксолунмасы вя сынмасы: а – шца мянзяряси; б – сярщядя дцшян, яксолунан вя сынан дальаларын дальа векторларынын пройексийалары.

  Щярякят едян обйектлярин дальаларынын яксолунмасы тезлийин сцрцшмяси иля баш верир ки (бах Доплер еффекти), бу щалда яксолунма буъаьы дцшмя буъаьына бярабяр олмур. Фасилясиз олараг хассялярини дяйишян мцщитлярдя гейри-биръинслийин характерик мигйасы Л≲λ оларса, Д.я. мцшащидя едилир. Мцнтязям гейри-биръинс мцщитлярдя (Л≫λ) Д.я. аздыр, лакин онлардакы рефрасийа Д.я.-на охшар щадисяляря, мяс., сящрада эцзэц миражына сябяб ола биляр (бах Сясин рефраксийасы, Ишыьын рефраксийасы).


  Цмуми щалда Д.я.-на дальаларын сынмасы, удулмасы, сяпилмяси, дифраксийасы вя с. щадисялярдян изоляедилмиш шякилдя бахмаг олмаз. Бах, щямчинин Ишыьын яксолунмасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞALARIN ƏKSOLUNMASI

  ДАЛЬАЛАРЫН ЯКСОЛУНМАСЫ – ики мцщитин сярщядиндя дальаларын йайылма истигамятини дяйишяряк (якс истигамятдя олана гядяр), манеялярдян йенидян шцаланмасы. Верилян тябиятли дальаларын йайыла билмядийи гейри-шяффаф ъисимляр, мцщитин гейри-биръинслийи (щям кяскин, щям дя мцнтязям) якс етдирян обйектляр ола биляр. Адятян, мцщитляри айыран сярщяддя Д.я. иля ейни заманда дальаларын сынмасы баш верир.


  Мцстяви монохроматик дальалар мцхтялиф хассяли ики биръинс мцщити айыран мцстяви сярщядя дцшдцкдя дальаларын эцзэц яксолунмасы баш верир. Яксолунан вя сынан (кечян) дальаларын амплитудлары, фазалары вя йайылма истигамятляри сярщяд шяртляриня уйьун олараг, сярщяддян мцхтялиф тяряфляр цзря дальа сащяляринин узлашмасы ясасында тяйин едилир. Фазанын кясилмязлийи тяляби универсал гануна эятирир – дцшян, яксолунан вя сынан дальа векторларынын танэенсиал (сярщядя паралел) топлананлары кIId= кIIdIIsıı олмалыдыр (шякил, б). Тярпянмяз изотроп мцщитляр щалында нормал топлананлар  олур вя Д.я. ганунунун шца трактовкасыны вермяк олар: 1) дцшян вя яксолунан шцалар сярщяддя нормал бир мцстяви цзяриндя йерляшир, 2) θя яксолунма буъаьы (шца вя нормал арасында) θд дцшмя буъаьына бярабярдир (шякил, а). Яксолунан дальанын интенсивлийи дальаларын тябиятиндян, щяр ики мцщитин хассяляриндян, дальаларын полйаризасийасындан вя θд буъаьындан асылы олан Р яксолунма ямсалы иля характеризя едилир. Р-и щесабламагдан ютрц верилян тябиятли дальалар цчцн спесифик олан сярщяд шяртляринин юдянилмяси лазымдыр. Мяс., електромагнит дальалары щалында сярщяд шяртляри тяляб едир ки, електрик вя магнит сащяляринин интенсив- ликляринин танэенсиал топлананлары сярщяддя ейни олсун (бах Френел дцстурлары). Акустикада сярщяд шяртляри тяляб едир ки, айыран сярщяддя щяр ики мцщитдяки тязйиг вя мцщитин зярряъикляринин сцрятинин нормал топлананлары бярабяр олсун. Бу щалда

                                                                                                             

  бурада н=н2112 – нисби сындырма ямсалы, м=ρ21–мцщитлярин сыхлыгларынын нисбятидир.


  н<1 вя θ* (син θ*=н) бющран дцшмя буъаьындан бюйцк дцшмя буъагларында там дахили яксолма (гайытма) баш верир.

   Сындырма ямсаллары мцхтялиф (н2 >н1) олан ики мцщити айыран мцстяви сярщяддя дальаларын яксолунмасы вя сынмасы: а – шца мянзяряси; б – сярщядя дцшян, яксолунан вя сынан дальаларын дальа векторларынын пройексийалары.

  Щярякят едян обйектлярин дальаларынын яксолунмасы тезлийин сцрцшмяси иля баш верир ки (бах Доплер еффекти), бу щалда яксолунма буъаьы дцшмя буъаьына бярабяр олмур. Фасилясиз олараг хассялярини дяйишян мцщитлярдя гейри-биръинслийин характерик мигйасы Л≲λ оларса, Д.я. мцшащидя едилир. Мцнтязям гейри-биръинс мцщитлярдя (Л≫λ) Д.я. аздыр, лакин онлардакы рефрасийа Д.я.-на охшар щадисяляря, мяс., сящрада эцзэц миражына сябяб ола биляр (бах Сясин рефраксийасы, Ишыьын рефраксийасы).


  Цмуми щалда Д.я.-на дальаларын сынмасы, удулмасы, сяпилмяси, дифраксийасы вя с. щадисялярдян изоляедилмиш шякилдя бахмаг олмаз. Бах, щямчинин Ишыьын яксолунмасы.

  DALĞALARIN ƏKSOLUNMASI

  ДАЛЬАЛАРЫН ЯКСОЛУНМАСЫ – ики мцщитин сярщядиндя дальаларын йайылма истигамятини дяйишяряк (якс истигамятдя олана гядяр), манеялярдян йенидян шцаланмасы. Верилян тябиятли дальаларын йайыла билмядийи гейри-шяффаф ъисимляр, мцщитин гейри-биръинслийи (щям кяскин, щям дя мцнтязям) якс етдирян обйектляр ола биляр. Адятян, мцщитляри айыран сярщяддя Д.я. иля ейни заманда дальаларын сынмасы баш верир.


  Мцстяви монохроматик дальалар мцхтялиф хассяли ики биръинс мцщити айыран мцстяви сярщядя дцшдцкдя дальаларын эцзэц яксолунмасы баш верир. Яксолунан вя сынан (кечян) дальаларын амплитудлары, фазалары вя йайылма истигамятляри сярщяд шяртляриня уйьун олараг, сярщяддян мцхтялиф тяряфляр цзря дальа сащяляринин узлашмасы ясасында тяйин едилир. Фазанын кясилмязлийи тяляби универсал гануна эятирир – дцшян, яксолунан вя сынан дальа векторларынын танэенсиал (сярщядя паралел) топлананлары кIId= кIIdIIsıı олмалыдыр (шякил, б). Тярпянмяз изотроп мцщитляр щалында нормал топлананлар  олур вя Д.я. ганунунун шца трактовкасыны вермяк олар: 1) дцшян вя яксолунан шцалар сярщяддя нормал бир мцстяви цзяриндя йерляшир, 2) θя яксолунма буъаьы (шца вя нормал арасында) θд дцшмя буъаьына бярабярдир (шякил, а). Яксолунан дальанын интенсивлийи дальаларын тябиятиндян, щяр ики мцщитин хассяляриндян, дальаларын полйаризасийасындан вя θд буъаьындан асылы олан Р яксолунма ямсалы иля характеризя едилир. Р-и щесабламагдан ютрц верилян тябиятли дальалар цчцн спесифик олан сярщяд шяртляринин юдянилмяси лазымдыр. Мяс., електромагнит дальалары щалында сярщяд шяртляри тяляб едир ки, електрик вя магнит сащяляринин интенсив- ликляринин танэенсиал топлананлары сярщяддя ейни олсун (бах Френел дцстурлары). Акустикада сярщяд шяртляри тяляб едир ки, айыран сярщяддя щяр ики мцщитдяки тязйиг вя мцщитин зярряъикляринин сцрятинин нормал топлананлары бярабяр олсун. Бу щалда

                                                                                                             

  бурада н=н2112 – нисби сындырма ямсалы, м=ρ21–мцщитлярин сыхлыгларынын нисбятидир.


  н<1 вя θ* (син θ*=н) бющран дцшмя буъаьындан бюйцк дцшмя буъагларында там дахили яксолма (гайытма) баш верир.

   Сындырма ямсаллары мцхтялиф (н2 >н1) олан ики мцщити айыран мцстяви сярщяддя дальаларын яксолунмасы вя сынмасы: а – шца мянзяряси; б – сярщядя дцшян, яксолунан вя сынан дальаларын дальа векторларынын пройексийалары.

  Щярякят едян обйектлярин дальаларынын яксолунмасы тезлийин сцрцшмяси иля баш верир ки (бах Доплер еффекти), бу щалда яксолунма буъаьы дцшмя буъаьына бярабяр олмур. Фасилясиз олараг хассялярини дяйишян мцщитлярдя гейри-биръинслийин характерик мигйасы Л≲λ оларса, Д.я. мцшащидя едилир. Мцнтязям гейри-биръинс мцщитлярдя (Л≫λ) Д.я. аздыр, лакин онлардакы рефрасийа Д.я.-на охшар щадисяляря, мяс., сящрада эцзэц миражына сябяб ола биляр (бах Сясин рефраксийасы, Ишыьын рефраксийасы).


  Цмуми щалда Д.я.-на дальаларын сынмасы, удулмасы, сяпилмяси, дифраксийасы вя с. щадисялярдян изоляедилмиш шякилдя бахмаг олмаз. Бах, щямчинин Ишыьын яксолунмасы.