Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞALARIN UDULMASI

  ДАЛЬАЛАРЫН УДУЛМАСЫ – дальанын енержисинин, онун башга дальаларла вя йа юзцнцн йайылдыьы мцщитля, йахуд да йайылдыьы йолда йерляшян ъисимлярля гаршы- лыглы тясири нятиъясиндя диэяр нюв енержиляря чеврилмяси. Дальанын тябиятиндян вя мцщитин хассяляриндян асылы олараг Д.у. механизми мцхтялиф ъцр ола биляр (мяс., сясин удулмасы вя ишыьын удулмасы заманы), лакин бцтцн щалларда Д.у. дальанын експоненсиал ганунла зяифлямясиня эятирир. Йайылма заманы дальаларын зяифлямяси йалныз Д.у. нятиъясиндя йох, щям дя дцшян дальанын енержисинин диэяр нюв дальаларын (дцшян дальанын тясири нятиъясиндя ямяля эялян) енержисиня кечмяси нятиъясиндя дя ола биляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞALARIN UDULMASI

  ДАЛЬАЛАРЫН УДУЛМАСЫ – дальанын енержисинин, онун башга дальаларла вя йа юзцнцн йайылдыьы мцщитля, йахуд да йайылдыьы йолда йерляшян ъисимлярля гаршы- лыглы тясири нятиъясиндя диэяр нюв енержиляря чеврилмяси. Дальанын тябиятиндян вя мцщитин хассяляриндян асылы олараг Д.у. механизми мцхтялиф ъцр ола биляр (мяс., сясин удулмасы вя ишыьын удулмасы заманы), лакин бцтцн щалларда Д.у. дальанын експоненсиал ганунла зяифлямясиня эятирир. Йайылма заманы дальаларын зяифлямяси йалныз Д.у. нятиъясиндя йох, щям дя дцшян дальанын енержисинин диэяр нюв дальаларын (дцшян дальанын тясири нятиъясиндя ямяля эялян) енержисиня кечмяси нятиъясиндя дя ола биляр.

  DALĞALARIN UDULMASI

  ДАЛЬАЛАРЫН УДУЛМАСЫ – дальанын енержисинин, онун башга дальаларла вя йа юзцнцн йайылдыьы мцщитля, йахуд да йайылдыьы йолда йерляшян ъисимлярля гаршы- лыглы тясири нятиъясиндя диэяр нюв енержиляря чеврилмяси. Дальанын тябиятиндян вя мцщитин хассяляриндян асылы олараг Д.у. механизми мцхтялиф ъцр ола биляр (мяс., сясин удулмасы вя ишыьын удулмасы заманы), лакин бцтцн щалларда Д.у. дальанын експоненсиал ганунла зяифлямясиня эятирир. Йайылма заманы дальаларын зяифлямяси йалныз Д.у. нятиъясиндя йох, щям дя дцшян дальанын енержисинин диэяр нюв дальаларын (дцшян дальанын тясири нятиъясиндя ямяля эялян) енержисиня кечмяси нятиъясиндя дя ола биляр.