Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALĞIC GƏMİSİ

  ДАЛЬЫЪ ЭЯМИСИ – суйун 100 м-ядяк дяринлийиндя эюрцлян дальыъ ишлярини тямин едян хидмяти-йардымчы эями. Чай, дяниз вя рейд (сащил йахынлыьында кцляк тутмайан йер) Д.э.-ляриня айрылыр. Д.э. компрессор ст.-лары, 20 м-ядяк дяринлийя ен- мяк цчцн дальыъ нярдиванлары, даща дярин суйа енмяк цчцн ися дальыъ кюшкляри, мцалиъя декомпрессийасы цчцн барокамера вя с. иля тяъщиз едилмишдир. 100 м-дян дярин суларда дальыъ ишляри хцсуси дяринлик комплексляри иля тяъщиз едилмиш хиласедиъи эямиляр, суалты ишляри тямин едян эямиляр вя с. иля апарылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALĞIC GƏMİSİ

  ДАЛЬЫЪ ЭЯМИСИ – суйун 100 м-ядяк дяринлийиндя эюрцлян дальыъ ишлярини тямин едян хидмяти-йардымчы эями. Чай, дяниз вя рейд (сащил йахынлыьында кцляк тутмайан йер) Д.э.-ляриня айрылыр. Д.э. компрессор ст.-лары, 20 м-ядяк дяринлийя ен- мяк цчцн дальыъ нярдиванлары, даща дярин суйа енмяк цчцн ися дальыъ кюшкляри, мцалиъя декомпрессийасы цчцн барокамера вя с. иля тяъщиз едилмишдир. 100 м-дян дярин суларда дальыъ ишляри хцсуси дяринлик комплексляри иля тяъщиз едилмиш хиласедиъи эямиляр, суалты ишляри тямин едян эямиляр вя с. иля апарылыр.

  DALĞIC GƏMİSİ

  ДАЛЬЫЪ ЭЯМИСИ – суйун 100 м-ядяк дяринлийиндя эюрцлян дальыъ ишлярини тямин едян хидмяти-йардымчы эями. Чай, дяниз вя рейд (сащил йахынлыьында кцляк тутмайан йер) Д.э.-ляриня айрылыр. Д.э. компрессор ст.-лары, 20 м-ядяк дяринлийя ен- мяк цчцн дальыъ нярдиванлары, даща дярин суйа енмяк цчцн ися дальыъ кюшкляри, мцалиъя декомпрессийасы цчцн барокамера вя с. иля тяъщиз едилмишдир. 100 м-дян дярин суларда дальыъ ишляри хцсуси дяринлик комплексляри иля тяъщиз едилмиш хиласедиъи эямиляр, суалты ишляри тямин едян эямиляр вя с. иля апарылыр.