Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALİLA

  ДАЛИЛА, Д а л и д а – Тюврат яфсанясиня эюря гядим йящуди гящряманы Самсонун севэилиси. Самсонун харигцладя гцввясинин онун сачларында олдуьундан хябяр тутан Д. Самсону йухуйа вериб сачларыны кясдирмиш вя ону филистимляря тяслим етмишди. Д. вя Самсон яфсаняси ясасында бир чох рясм ясяри (А. Мантенйа, О. Ъентилески вя б.), ораторийа вя опералар (К.Сен-Сансын “Самсон вя Далила” операсы) йарадылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALİLA

  ДАЛИЛА, Д а л и д а – Тюврат яфсанясиня эюря гядим йящуди гящряманы Самсонун севэилиси. Самсонун харигцладя гцввясинин онун сачларында олдуьундан хябяр тутан Д. Самсону йухуйа вериб сачларыны кясдирмиш вя ону филистимляря тяслим етмишди. Д. вя Самсон яфсаняси ясасында бир чох рясм ясяри (А. Мантенйа, О. Ъентилески вя б.), ораторийа вя опералар (К.Сен-Сансын “Самсон вя Далила” операсы) йарадылмышдыр.

  DALİLA

  ДАЛИЛА, Д а л и д а – Тюврат яфсанясиня эюря гядим йящуди гящряманы Самсонун севэилиси. Самсонун харигцладя гцввясинин онун сачларында олдуьундан хябяр тутан Д. Самсону йухуйа вериб сачларыны кясдирмиш вя ону филистимляря тяслим етмишди. Д. вя Самсон яфсаняси ясасында бир чох рясм ясяри (А. Мантенйа, О. Ъентилески вя б.), ораторийа вя опералар (К.Сен-Сансын “Самсон вя Далила” операсы) йарадылмышдыр.