Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALİN

  ДАЛИН Марк Александрович (25.3.1906, Бакы – 13.10.1996, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1952), Азярб. ССР ЕА акад. (1959). ССРИ Дювлят Мцкафаты лауреаты (1946, 1952), Азярб. ССР ямякдар елм хадими (1964). Цмумиттифаг Елми-Тядгигат Олефинляр Ин-тунун директору (1963–87), директорун мяслящятчиси (1987–96) олмушдур. Ясас елми ишляри нефт мящсуллары ясасында мцхтялиф цзви маддяляринсинтези просесляриня щяср олунмушдур. Онун рящбярлийи иля бир сыра техноложи просесляр (пирогаздан етилен вя пропиленин чыхарылмасы, етил спиртинин синтези, етил-бензол, кумол алынмасы вя с.) ишляниб щазырланараг сянайедя тятбиг олунмушдур. Етилен-пропилен каучуку, пропилен оксиди, изопропил спирти вя с.-нин алынмасы просесляри сянайедя тятбиг цчцн щазырланмышдыр. Д. 450 елми ясярин, о ъцмлядян 6 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ленин ордени, 2 Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, “Шяряф нишаны” ордени иля тялтиф едилмишдир.

  Я с я р л я р и: Алкилирование бензола олефина­ ми. М., 1957; Нефтехимические синтезы. М., 1961; Нитрилакриловые кислоты. Б., 1968.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALİN

  ДАЛИН Марк Александрович (25.3.1906, Бакы – 13.10.1996, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1952), Азярб. ССР ЕА акад. (1959). ССРИ Дювлят Мцкафаты лауреаты (1946, 1952), Азярб. ССР ямякдар елм хадими (1964). Цмумиттифаг Елми-Тядгигат Олефинляр Ин-тунун директору (1963–87), директорун мяслящятчиси (1987–96) олмушдур. Ясас елми ишляри нефт мящсуллары ясасында мцхтялиф цзви маддяляринсинтези просесляриня щяср олунмушдур. Онун рящбярлийи иля бир сыра техноложи просесляр (пирогаздан етилен вя пропиленин чыхарылмасы, етил спиртинин синтези, етил-бензол, кумол алынмасы вя с.) ишляниб щазырланараг сянайедя тятбиг олунмушдур. Етилен-пропилен каучуку, пропилен оксиди, изопропил спирти вя с.-нин алынмасы просесляри сянайедя тятбиг цчцн щазырланмышдыр. Д. 450 елми ясярин, о ъцмлядян 6 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ленин ордени, 2 Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, “Шяряф нишаны” ордени иля тялтиф едилмишдир.

  Я с я р л я р и: Алкилирование бензола олефина­ ми. М., 1957; Нефтехимические синтезы. М., 1961; Нитрилакриловые кислоты. Б., 1968.

  DALİN

  ДАЛИН Марк Александрович (25.3.1906, Бакы – 13.10.1996, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1952), Азярб. ССР ЕА акад. (1959). ССРИ Дювлят Мцкафаты лауреаты (1946, 1952), Азярб. ССР ямякдар елм хадими (1964). Цмумиттифаг Елми-Тядгигат Олефинляр Ин-тунун директору (1963–87), директорун мяслящятчиси (1987–96) олмушдур. Ясас елми ишляри нефт мящсуллары ясасында мцхтялиф цзви маддяляринсинтези просесляриня щяср олунмушдур. Онун рящбярлийи иля бир сыра техноложи просесляр (пирогаздан етилен вя пропиленин чыхарылмасы, етил спиртинин синтези, етил-бензол, кумол алынмасы вя с.) ишляниб щазырланараг сянайедя тятбиг олунмушдур. Етилен-пропилен каучуку, пропилен оксиди, изопропил спирти вя с.-нин алынмасы просесляри сянайедя тятбиг цчцн щазырланмышдыр. Д. 450 елми ясярин, о ъцмлядян 6 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ленин ордени, 2 Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, “Шяряф нишаны” ордени иля тялтиф едилмишдир.

  Я с я р л я р и: Алкилирование бензола олефина­ ми. М., 1957; Нефтехимические синтезы. М., 1961; Нитрилакриловые кислоты. Б., 1968.