Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALLES

  ДÁЛЛЕС (Дуллес) Аллен Уелш (7.4.1893, Нйу-Йорк штаты, Уотертаун – 29.1.1969, Колумбийа даиряси, Вашингтон) – АБШ дювлят хадими. Мцвафиг олараг Б. Щаррисон вя Т.В. Вилсон администрасийаларында дювлят катибляри олмуш Ъ.У.Фостерин нявяси, Р.Лансингин гардашы оьлу, Ъ.Ф.Даллесин гардашыдыр. Ихтисасъа щцгугшцнас иди. Принстон Ун-тиндя тящсил алмышдыр. 1916– 26 иллярдя дипломатик хидмятдя оларкян кяшфиййатчылыг фяалиййятиня башламыш, сонралар ейни заманда гардашынын рящбярлик етдийи “Сулливан & Ъромwелл” щцгуг фирмасында чалышмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы АБШ щярби кяшфиййат хидмятинин – Стратежи хидмятляр идарясинин (СХИ) йарадылмасында иштирак етмишдир. 1943 илдян СХИ-нин Авропадакы баш резиденти иди (Д.-ин мянзил-гярарэащы Берндя йерляширди). Бир сыра юлкядяки, о ъцмлядян Алманийадакы эизли антифашист щярякатла ялагя сахламышдыр. 1945 илин февралында вермахтын Али Баш команданлыьынын нцмайяндяляри иля бирбаша ялагя гурмуш вя Италийадакы алман гошунларынын тяслим олмасы щаггында (“Берн инсиденти”) онларла данышыглар апармышдыр. Мцщарибядянсонракы дюврдя ССРИ вя диэяр сосиалист юлкяляриня гаршы эизли ямялиййатларын вя психоложи мцщарибянин тяшкилиндя фяал рол ойнамышдыр. ССРИ-нин “дахилдян” даьы- дылмасы стратеэийасынын ясас идеологларындан бири олмушдур. 1953–61 иллярдя АБШ Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин (МКИ) директору иди. Д.-ин рящбярлийи иля Иран, Гватемала, Лаос, Индонезийа вя диэяр юлкялярдя сийаси режимлярин дяйишдирилмяси мягсядиля чохсайлы эизли ямялиййатлар тяшкил едилмиш, МКИ сийаси гятлляр, тяхрибатчылыг, иътимаи хадимлярин сатын алынмасы цсулларындан эениш истифадя етмяйя башламышды. 1960 илин йазында Ф.Кастро Рус щюкумятинин деврилмяси мягсядиля Кубайа басгын планларынын ишляниб щазырланмасына рящбярлик етмишдир. Бу планларын мцвяффягиййятсизлийя уьрамасындан сонра истефайа (1961, апрел) чыхмышдыр. 1963 илин пайызында Ъ.Ф. Кеннединин гятли иля баьлы истинтаг комиссийасынын цзвц олан Д. президентин гятлинин фанатик бир шяхс тяряфиндян тюрядилмяси версийасыны мцдафия етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALLES

  ДÁЛЛЕС (Дуллес) Аллен Уелш (7.4.1893, Нйу-Йорк штаты, Уотертаун – 29.1.1969, Колумбийа даиряси, Вашингтон) – АБШ дювлят хадими. Мцвафиг олараг Б. Щаррисон вя Т.В. Вилсон администрасийаларында дювлят катибляри олмуш Ъ.У.Фостерин нявяси, Р.Лансингин гардашы оьлу, Ъ.Ф.Даллесин гардашыдыр. Ихтисасъа щцгугшцнас иди. Принстон Ун-тиндя тящсил алмышдыр. 1916– 26 иллярдя дипломатик хидмятдя оларкян кяшфиййатчылыг фяалиййятиня башламыш, сонралар ейни заманда гардашынын рящбярлик етдийи “Сулливан & Ъромwелл” щцгуг фирмасында чалышмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы АБШ щярби кяшфиййат хидмятинин – Стратежи хидмятляр идарясинин (СХИ) йарадылмасында иштирак етмишдир. 1943 илдян СХИ-нин Авропадакы баш резиденти иди (Д.-ин мянзил-гярарэащы Берндя йерляширди). Бир сыра юлкядяки, о ъцмлядян Алманийадакы эизли антифашист щярякатла ялагя сахламышдыр. 1945 илин февралында вермахтын Али Баш команданлыьынын нцмайяндяляри иля бирбаша ялагя гурмуш вя Италийадакы алман гошунларынын тяслим олмасы щаггында (“Берн инсиденти”) онларла данышыглар апармышдыр. Мцщарибядянсонракы дюврдя ССРИ вя диэяр сосиалист юлкяляриня гаршы эизли ямялиййатларын вя психоложи мцщарибянин тяшкилиндя фяал рол ойнамышдыр. ССРИ-нин “дахилдян” даьы- дылмасы стратеэийасынын ясас идеологларындан бири олмушдур. 1953–61 иллярдя АБШ Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин (МКИ) директору иди. Д.-ин рящбярлийи иля Иран, Гватемала, Лаос, Индонезийа вя диэяр юлкялярдя сийаси режимлярин дяйишдирилмяси мягсядиля чохсайлы эизли ямялиййатлар тяшкил едилмиш, МКИ сийаси гятлляр, тяхрибатчылыг, иътимаи хадимлярин сатын алынмасы цсулларындан эениш истифадя етмяйя башламышды. 1960 илин йазында Ф.Кастро Рус щюкумятинин деврилмяси мягсядиля Кубайа басгын планларынын ишляниб щазырланмасына рящбярлик етмишдир. Бу планларын мцвяффягиййятсизлийя уьрамасындан сонра истефайа (1961, апрел) чыхмышдыр. 1963 илин пайызында Ъ.Ф. Кеннединин гятли иля баьлы истинтаг комиссийасынын цзвц олан Д. президентин гятлинин фанатик бир шяхс тяряфиндян тюрядилмяси версийасыны мцдафия етмишдир.

  DALLES

  ДÁЛЛЕС (Дуллес) Аллен Уелш (7.4.1893, Нйу-Йорк штаты, Уотертаун – 29.1.1969, Колумбийа даиряси, Вашингтон) – АБШ дювлят хадими. Мцвафиг олараг Б. Щаррисон вя Т.В. Вилсон администрасийаларында дювлят катибляри олмуш Ъ.У.Фостерин нявяси, Р.Лансингин гардашы оьлу, Ъ.Ф.Даллесин гардашыдыр. Ихтисасъа щцгугшцнас иди. Принстон Ун-тиндя тящсил алмышдыр. 1916– 26 иллярдя дипломатик хидмятдя оларкян кяшфиййатчылыг фяалиййятиня башламыш, сонралар ейни заманда гардашынын рящбярлик етдийи “Сулливан & Ъромwелл” щцгуг фирмасында чалышмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы АБШ щярби кяшфиййат хидмятинин – Стратежи хидмятляр идарясинин (СХИ) йарадылмасында иштирак етмишдир. 1943 илдян СХИ-нин Авропадакы баш резиденти иди (Д.-ин мянзил-гярарэащы Берндя йерляширди). Бир сыра юлкядяки, о ъцмлядян Алманийадакы эизли антифашист щярякатла ялагя сахламышдыр. 1945 илин февралында вермахтын Али Баш команданлыьынын нцмайяндяляри иля бирбаша ялагя гурмуш вя Италийадакы алман гошунларынын тяслим олмасы щаггында (“Берн инсиденти”) онларла данышыглар апармышдыр. Мцщарибядянсонракы дюврдя ССРИ вя диэяр сосиалист юлкяляриня гаршы эизли ямялиййатларын вя психоложи мцщарибянин тяшкилиндя фяал рол ойнамышдыр. ССРИ-нин “дахилдян” даьы- дылмасы стратеэийасынын ясас идеологларындан бири олмушдур. 1953–61 иллярдя АБШ Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин (МКИ) директору иди. Д.-ин рящбярлийи иля Иран, Гватемала, Лаос, Индонезийа вя диэяр юлкялярдя сийаси режимлярин дяйишдирилмяси мягсядиля чохсайлы эизли ямялиййатлар тяшкил едилмиш, МКИ сийаси гятлляр, тяхрибатчылыг, иътимаи хадимлярин сатын алынмасы цсулларындан эениш истифадя етмяйя башламышды. 1960 илин йазында Ф.Кастро Рус щюкумятинин деврилмяси мягсядиля Кубайа басгын планларынын ишляниб щазырланмасына рящбярлик етмишдир. Бу планларын мцвяффягиййятсизлийя уьрамасындан сонра истефайа (1961, апрел) чыхмышдыр. 1963 илин пайызында Ъ.Ф. Кеннединин гятли иля баьлы истинтаг комиссийасынын цзвц олан Д. президентин гятлинин фанатик бир шяхс тяряфиндян тюрядилмяси версийасыны мцдафия етмишдир.