Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALMAN

  ДÁЛМАН (Дащлманн) Фридрих Христоф (13.5.1785, Висмар – 5.12.1860, Бонн) – Алманийа тарихчиси вя дювлят хадими. Кил (1812–19), Эюттинэен (1829–37), Йена (1838–42), Бонн (1842 илдян) ун-тляринин проф.-у олмушдур. Мцщазиряляриндя мцтлягиййятя гаршы чыхмыш вя конститусийалы идарячилик цсулуну (Инэилтяря модели ясасында) мцдафия етмишдир. Д.-ын ясас хидмятляриндян бири илк мянбялярин ясаслы сурятдя юйрянилмясидир. 1830 илдя Алманийа тарихиня даир библиографик сораг китабчасыны (“Гуелленкунде дер деутсъщен Эесъщиъщте”, 1830; 1869 илдя Э. Вайтс тяряфиндян йенидян ишлянилмиш вя тякмилляшдирилмишдир; сонунъу, 9-ъу няшри 1931–32 иллярдя чыхмышдыр); 1840–43 иллярдя юз ящямиййятини бу эцнядяк горуйуб сахламыш “Данимарка тарихи” (“Эесъщиъщте вон Дäнемарк”, Бд. 1–3, Щамб., 1840–43) ясярини дяръ етдирмишдир. Д. 1848–49 ил- лярдя Франкфурт Милли мяълисинин депутаты олмуш, бурада Пруссийанын башчылыьы иля Алманийанын бирляшдирилмясинин лещиня чыхыш етмишдир. 1848–49 илляр ингилабындан сонра сийаси фяалиййятдян узаглашмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALMAN

  ДÁЛМАН (Дащлманн) Фридрих Христоф (13.5.1785, Висмар – 5.12.1860, Бонн) – Алманийа тарихчиси вя дювлят хадими. Кил (1812–19), Эюттинэен (1829–37), Йена (1838–42), Бонн (1842 илдян) ун-тляринин проф.-у олмушдур. Мцщазиряляриндя мцтлягиййятя гаршы чыхмыш вя конститусийалы идарячилик цсулуну (Инэилтяря модели ясасында) мцдафия етмишдир. Д.-ын ясас хидмятляриндян бири илк мянбялярин ясаслы сурятдя юйрянилмясидир. 1830 илдя Алманийа тарихиня даир библиографик сораг китабчасыны (“Гуелленкунде дер деутсъщен Эесъщиъщте”, 1830; 1869 илдя Э. Вайтс тяряфиндян йенидян ишлянилмиш вя тякмилляшдирилмишдир; сонунъу, 9-ъу няшри 1931–32 иллярдя чыхмышдыр); 1840–43 иллярдя юз ящямиййятини бу эцнядяк горуйуб сахламыш “Данимарка тарихи” (“Эесъщиъщте вон Дäнемарк”, Бд. 1–3, Щамб., 1840–43) ясярини дяръ етдирмишдир. Д. 1848–49 ил- лярдя Франкфурт Милли мяълисинин депутаты олмуш, бурада Пруссийанын башчылыьы иля Алманийанын бирляшдирилмясинин лещиня чыхыш етмишдир. 1848–49 илляр ингилабындан сонра сийаси фяалиййятдян узаглашмышдыр.

  DALMAN

  ДÁЛМАН (Дащлманн) Фридрих Христоф (13.5.1785, Висмар – 5.12.1860, Бонн) – Алманийа тарихчиси вя дювлят хадими. Кил (1812–19), Эюттинэен (1829–37), Йена (1838–42), Бонн (1842 илдян) ун-тляринин проф.-у олмушдур. Мцщазиряляриндя мцтлягиййятя гаршы чыхмыш вя конститусийалы идарячилик цсулуну (Инэилтяря модели ясасында) мцдафия етмишдир. Д.-ын ясас хидмятляриндян бири илк мянбялярин ясаслы сурятдя юйрянилмясидир. 1830 илдя Алманийа тарихиня даир библиографик сораг китабчасыны (“Гуелленкунде дер деутсъщен Эесъщиъщте”, 1830; 1869 илдя Э. Вайтс тяряфиндян йенидян ишлянилмиш вя тякмилляшдирилмишдир; сонунъу, 9-ъу няшри 1931–32 иллярдя чыхмышдыр); 1840–43 иллярдя юз ящямиййятини бу эцнядяк горуйуб сахламыш “Данимарка тарихи” (“Эесъщиъщте вон Дäнемарк”, Бд. 1–3, Щамб., 1840–43) ясярини дяръ етдирмишдир. Д. 1848–49 ил- лярдя Франкфурт Милли мяълисинин депутаты олмуш, бурада Пруссийанын башчылыьы иля Алманийанын бирляшдирилмясинин лещиня чыхыш етмишдир. 1848–49 илляр ингилабындан сонра сийаси фяалиййятдян узаглашмышдыр.