Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAHARİYYƏ

  классик Шярг, о ъцмлядян Азярб. поезийасында баhары тясвир вя тяряннцм едян лирик шеир, йахуд бюйцк бир поеманын бащары якс етдирян эириш щиссяси. Гязял, гясидя, мясняви вя с. формаларда йазылырды. Шаh Исмайыл Хятаинин “Дяhнамя” поемасынын яввялиндяки 62 бейтдян ибарят Б. мяшщурдур. М. Фцзулинин “Сюhбятцл-ясмар” (“Мейвялярин сюhбяти”) ясяри дя бащарын тясвири иля башланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAHARİYYƏ

  классик Шярг, о ъцмлядян Азярб. поезийасында баhары тясвир вя тяряннцм едян лирик шеир, йахуд бюйцк бир поеманын бащары якс етдирян эириш щиссяси. Гязял, гясидя, мясняви вя с. формаларда йазылырды. Шаh Исмайыл Хятаинин “Дяhнамя” поемасынын яввялиндяки 62 бейтдян ибарят Б. мяшщурдур. М. Фцзулинин “Сюhбятцл-ясмар” (“Мейвялярин сюhбяти”) ясяри дя бащарын тясвири иля башланыр.

  BAHARİYYƏ

  классик Шярг, о ъцмлядян Азярб. поезийасында баhары тясвир вя тяряннцм едян лирик шеир, йахуд бюйцк бир поеманын бащары якс етдирян эириш щиссяси. Гязял, гясидя, мясняви вя с. формаларда йазылырды. Шаh Исмайыл Хятаинин “Дяhнамя” поемасынын яввялиндяки 62 бейтдян ибарят Б. мяшщурдур. М. Фцзулинин “Сюhбятцл-ясмар” (“Мейвялярин сюhбяти”) ясяри дя бащарын тясвири иля башланыр.