Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇILPAQKİSƏLİLƏR

  ЧЫЛПАГКИСЯЛИЛЯР (Щемиасъомйъетес) – аскомисетляр шюбясиндян ибтидаи эюбяляк синфи. Ч.-дя мейвя ъисми йохдур, аскоспорлар олан кися, тумуръугланан щцъейрялярдя вя йа билаваситя, митсели цзяриндя ямяля эялир. Ч.-я тумуръугланан майа эюбялякляри [майа эюбялякляринин яксяр нювляринин дахил олдуьу сахаромисетлярин ясас сырасы иля (Саъъщаромйсеталес)] вя бязи митселиал микроскоп эюбялякляр аиддир. Сонунъулар арасында спермофторлулар сырасы вар; бура биткилярин мейвяляриндя инкишаф едян паразит эюбялякляр дахилдир (мяс., памбыг тохумларыны вя гутуъуьуну зядяляйян Спермопщтщора эоссйпии); бу групун яксяр нцмайяндяри исти иглимли районларда, чох вахт субтропиклярдя раст эялинир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇILPAQKİSƏLİLƏR

  ЧЫЛПАГКИСЯЛИЛЯР (Щемиасъомйъетес) – аскомисетляр шюбясиндян ибтидаи эюбяляк синфи. Ч.-дя мейвя ъисми йохдур, аскоспорлар олан кися, тумуръугланан щцъейрялярдя вя йа билаваситя, митсели цзяриндя ямяля эялир. Ч.-я тумуръугланан майа эюбялякляри [майа эюбялякляринин яксяр нювляринин дахил олдуьу сахаромисетлярин ясас сырасы иля (Саъъщаромйсеталес)] вя бязи митселиал микроскоп эюбялякляр аиддир. Сонунъулар арасында спермофторлулар сырасы вар; бура биткилярин мейвяляриндя инкишаф едян паразит эюбялякляр дахилдир (мяс., памбыг тохумларыны вя гутуъуьуну зядяляйян Спермопщтщора эоссйпии); бу групун яксяр нцмайяндяри исти иглимли районларда, чох вахт субтропиклярдя раст эялинир.

  ÇILPAQKİSƏLİLƏR

  ЧЫЛПАГКИСЯЛИЛЯР (Щемиасъомйъетес) – аскомисетляр шюбясиндян ибтидаи эюбяляк синфи. Ч.-дя мейвя ъисми йохдур, аскоспорлар олан кися, тумуръугланан щцъейрялярдя вя йа билаваситя, митсели цзяриндя ямяля эялир. Ч.-я тумуръугланан майа эюбялякляри [майа эюбялякляринин яксяр нювляринин дахил олдуьу сахаромисетлярин ясас сырасы иля (Саъъщаромйсеталес)] вя бязи митселиал микроскоп эюбялякляр аиддир. Сонунъулар арасында спермофторлулар сырасы вар; бура биткилярин мейвяляриндя инкишаф едян паразит эюбялякляр дахилдир (мяс., памбыг тохумларыны вя гутуъуьуну зядяляйян Спермопщтщора эоссйпии); бу групун яксяр нцмайяндяри исти иглимли районларда, чох вахт субтропиклярдя раст эялинир.