Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇIRAQQALA

  ЧЫРАГГАЛА – Азярб.-да орта ясрляря аид гала. Шабран р-нунда Галаалты к. йахынлыьындадыр. Яразинин ян щцндцр даь зирвясиндяки нящянэ гайа цзяриндя тикилмиш Ч. мцдафия характерли олмушдур. Гайанын зирвясиндя гала диварларына битишик баш бцръ уъалыр. Галанын диварлары вя йарымдаиряви бцръляри (12-дяк бцръ) дашдан тикилмиш, йалныз баш бцръя кярпиъдян цзлцк чякилмишдир. Ч.-нын ятрафында орта ясрляря аид мцхтялиф керамика гырыглары тапылмыш- дыр. Галанын 5–6 ясрлярдя, Сасаниляр дюврцндя тикилдийи вя 18 ясрядяк истифадя едилдийи ещтимал олунур (бах щямчинин Эилэилчай сядди). Дцшмянин йахынлашдыьыны хябяр вермяк цчцн галанын баш бцръцнцн цстцндя тонгал йандырылырды. “Чыраггала” ады да бунунла ялагядар йаранмышдыр.

  Чыраггала. Шабран району. Еркян орта ясрляр.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇIRAQQALA

  ЧЫРАГГАЛА – Азярб.-да орта ясрляря аид гала. Шабран р-нунда Галаалты к. йахынлыьындадыр. Яразинин ян щцндцр даь зирвясиндяки нящянэ гайа цзяриндя тикилмиш Ч. мцдафия характерли олмушдур. Гайанын зирвясиндя гала диварларына битишик баш бцръ уъалыр. Галанын диварлары вя йарымдаиряви бцръляри (12-дяк бцръ) дашдан тикилмиш, йалныз баш бцръя кярпиъдян цзлцк чякилмишдир. Ч.-нын ятрафында орта ясрляря аид мцхтялиф керамика гырыглары тапылмыш- дыр. Галанын 5–6 ясрлярдя, Сасаниляр дюврцндя тикилдийи вя 18 ясрядяк истифадя едилдийи ещтимал олунур (бах щямчинин Эилэилчай сядди). Дцшмянин йахынлашдыьыны хябяр вермяк цчцн галанын баш бцръцнцн цстцндя тонгал йандырылырды. “Чыраггала” ады да бунунла ялагядар йаранмышдыр.

  Чыраггала. Шабран району. Еркян орта ясрляр.  ÇIRAQQALA

  ЧЫРАГГАЛА – Азярб.-да орта ясрляря аид гала. Шабран р-нунда Галаалты к. йахынлыьындадыр. Яразинин ян щцндцр даь зирвясиндяки нящянэ гайа цзяриндя тикилмиш Ч. мцдафия характерли олмушдур. Гайанын зирвясиндя гала диварларына битишик баш бцръ уъалыр. Галанын диварлары вя йарымдаиряви бцръляри (12-дяк бцръ) дашдан тикилмиш, йалныз баш бцръя кярпиъдян цзлцк чякилмишдир. Ч.-нын ятрафында орта ясрляря аид мцхтялиф керамика гырыглары тапылмыш- дыр. Галанын 5–6 ясрлярдя, Сасаниляр дюврцндя тикилдийи вя 18 ясрядяк истифадя едилдийи ещтимал олунур (бах щямчинин Эилэилчай сядди). Дцшмянин йахынлашдыьыны хябяр вермяк цчцн галанын баш бцръцнцн цстцндя тонгал йандырылырды. “Чыраггала” ады да бунунла ялагядар йаранмышдыр.

  Чыраггала. Шабран району. Еркян орта ясрляр.