Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAHARLI

  Йелизаветпол (Эянъя) губ.-нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Гафан р-ну), Эыьы чайынын сол сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан ящалиси ики дяфя гачгын дцшмцш, Ордубад вя Зянэиланын кяндляриня сыьынмышдыр. Кянд ермяниляр тяряфиндян даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси ися гятля йетирилмишдир. 1983–85 иллярдя кяндин йериндя су анбары тикмяк бящаняси иля кяндин бир щиссяси р- нун Зейвя кяндиня кючцрцлмцш, диэяр щиссяси ися Азярбайъанын Абшерон р-ну яразисиндя мяскунлашмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAHARLI

  Йелизаветпол (Эянъя) губ.-нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Гафан р-ну), Эыьы чайынын сол сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан ящалиси ики дяфя гачгын дцшмцш, Ордубад вя Зянэиланын кяндляриня сыьынмышдыр. Кянд ермяниляр тяряфиндян даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси ися гятля йетирилмишдир. 1983–85 иллярдя кяндин йериндя су анбары тикмяк бящаняси иля кяндин бир щиссяси р- нун Зейвя кяндиня кючцрцлмцш, диэяр щиссяси ися Азярбайъанын Абшерон р-ну яразисиндя мяскунлашмышдыр.

  BAHARLI

  Йелизаветпол (Эянъя) губ.-нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Гафан р-ну), Эыьы чайынын сол сащилиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918–20 иллярдя ермяни тяъавцзцня мяруз галан ящалиси ики дяфя гачгын дцшмцш, Ордубад вя Зянэиланын кяндляриня сыьынмышдыр. Кянд ермяниляр тяряфиндян даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси ися гятля йетирилмишдир. 1983–85 иллярдя кяндин йериндя су анбары тикмяк бящаняси иля кяндин бир щиссяси р- нун Зейвя кяндиня кючцрцлмцш, диэяр щиссяси ися Азярбайъанын Абшерон р-ну яразисиндя мяскунлашмышдыр.