Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAHARLI

  БАЩАРЛЫ, Б и р и н ъ и Б а щ а р л ы , Б я щ р и л и – Йелизаветпол (Эянъя) губ.- нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Гаракился, 2.3.1940 илдян Сисйан р-ну)
  азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1917–18 иллярдя ермяни дашнакларынын Гаракился яразисиндя даьытдыглары 15 азярб. кяндиндян бири дя Б. олмушдур. 1922 илдя эери гайыдан кянд сакинляри гоншу Ваьуди кяндиндя мяскунлашмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAHARLI

  БАЩАРЛЫ, Б и р и н ъ и Б а щ а р л ы , Б я щ р и л и – Йелизаветпол (Эянъя) губ.- нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Гаракился, 2.3.1940 илдян Сисйан р-ну)
  азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1917–18 иллярдя ермяни дашнакларынын Гаракился яразисиндя даьытдыглары 15 азярб. кяндиндян бири дя Б. олмушдур. 1922 илдя эери гайыдан кянд сакинляри гоншу Ваьуди кяндиндя мяскунлашмышлар.

  BAHARLI

  БАЩАРЛЫ, Б и р и н ъ и Б а щ а р л ы , Б я щ р и л и – Йелизаветпол (Эянъя) губ.- нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Гаракился, 2.3.1940 илдян Сисйан р-ну)
  азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1917–18 иллярдя ермяни дашнакларынын Гаракился яразисиндя даьытдыглары 15 азярб. кяндиндян бири дя Б. олмушдур. 1922 илдя эери гайыдан кянд сакинляри гоншу Ваьуди кяндиндя мяскунлашмышлар.