Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DALVERZİN YAŞAYIŞ YERİ

  ДАЛВЕРЗИН ЙАШАЙЫШ ЙЕРИ – Фярганя вадисиндя Тунъ дюврц якинчи вя малдар тайфаларына мяхсус мяскян (е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляри). Яндиъан вил.-нин Далверзин к. йахынлыьында ашкар едилмишдир (1952). Сащяси 25 ща-дыр. Чий кярпиъдян тикилмиш евляр, мющрядян мцдафия дивары (шярг тяряфдян икинъи дивар да вар), оъаглар, тясяррцфат гуйуларынын галыглары вя с. ашкар едилмишдир. Гырмызы фонда гара нахышларла бязядилмиш шцйряли эил габлар тапылмышдыр. Тунъ алятлярля йанашы, даш вя сцмцк алятлярдян дя эениш истифадя олунурду. Мараглыдыр ки, орагшякилли бычаглар Шимали Чиндя йайылмыш Йаншао вя Сйаотун мядяниййятляриня мяхсус алятляря охшардыр. Д.й.й. Чуст мядяниййятиня (бах Чуст дцшярэяси) йахындыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DALVERZİN YAŞAYIŞ YERİ

  ДАЛВЕРЗИН ЙАШАЙЫШ ЙЕРИ – Фярганя вадисиндя Тунъ дюврц якинчи вя малдар тайфаларына мяхсус мяскян (е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляри). Яндиъан вил.-нин Далверзин к. йахынлыьында ашкар едилмишдир (1952). Сащяси 25 ща-дыр. Чий кярпиъдян тикилмиш евляр, мющрядян мцдафия дивары (шярг тяряфдян икинъи дивар да вар), оъаглар, тясяррцфат гуйуларынын галыглары вя с. ашкар едилмишдир. Гырмызы фонда гара нахышларла бязядилмиш шцйряли эил габлар тапылмышдыр. Тунъ алятлярля йанашы, даш вя сцмцк алятлярдян дя эениш истифадя олунурду. Мараглыдыр ки, орагшякилли бычаглар Шимали Чиндя йайылмыш Йаншао вя Сйаотун мядяниййятляриня мяхсус алятляря охшардыр. Д.й.й. Чуст мядяниййятиня (бах Чуст дцшярэяси) йахындыр.

  DALVERZİN YAŞAYIŞ YERİ

  ДАЛВЕРЗИН ЙАШАЙЫШ ЙЕРИ – Фярганя вадисиндя Тунъ дюврц якинчи вя малдар тайфаларына мяхсус мяскян (е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляри). Яндиъан вил.-нин Далверзин к. йахынлыьында ашкар едилмишдир (1952). Сащяси 25 ща-дыр. Чий кярпиъдян тикилмиш евляр, мющрядян мцдафия дивары (шярг тяряфдян икинъи дивар да вар), оъаглар, тясяррцфат гуйуларынын галыглары вя с. ашкар едилмишдир. Гырмызы фонда гара нахышларла бязядилмиш шцйряли эил габлар тапылмышдыр. Тунъ алятлярля йанашы, даш вя сцмцк алятлярдян дя эениш истифадя олунурду. Мараглыдыр ки, орагшякилли бычаглар Шимали Чиндя йайылмыш Йаншао вя Сйаотун мядяниййятляриня мяхсус алятляря охшардыр. Д.й.й. Чуст мядяниййятиня (бах Чуст дцшярэяси) йахындыр.