Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMA

  ДАМА – тцнд вя ачыг рянэли ханалара бюлцнмцш тахта цзяриндя ойун. Рус, инэилис, алман вя италйан Д.-сы (64 ханалы тахтада), бейнялхалг Д. (100 ханалы тахтада) вя Канада Д.-сы (144 ханалы тахтада) мювъуддур. Башланьыъ вязиййятдя щяр ойунчунун 12 (64 ханалы тахтада), 20 (100 ханалы тахтада) вя йа 30 (144 ханалы тахтада) Д. дашы олур. Рягиблярин дашлары рянэиня эюря фярглянир (адятян аь вя гара). Ойунчунун вязифяси рягиб дашыны мящв етмяк вя йа эедишдян мящрум етмякдир.


  100 ханалы Д. цзря дцнйа биринъиликляри 1894 илдян кечирилир. 1947 илдя Цмумдцнйа Д. Федерасийасы (ФМЖД) йарадылмышдыр. Азярб. Д. Федерасийасы 1958 илдя Бакыда йарадылмыш, 1993 илдя йенидян тясис едилмишдир. Цмумдцнйа Д. Федерасийасынын (1993) вя Авропа Д. Федерасийасынын (1998) цзвцдцр. Гадынлар арасында илк дяфя М. Дубова (1959), кишиляр арасында ися Е. Мцрсялов (1975) ССРИ чемпиону олмушлар. Ян йцксяк нятиъяни 2 дяфя (1997, 2002) дцнйа чемпиону Ц. Абдуллайев ялдя етмишдир. А. Нуруллайев бейнялхалг дяряъяли щаким (ФМЖД, 1998) вя илк ямякдар мяшгчидир (2009). Азярб. дамачылары 2001–2010 иллярдя дцнйа вя Авропа чемпионатларында 3 гызыл, 3 эцмцш, 13 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMA

  ДАМА – тцнд вя ачыг рянэли ханалара бюлцнмцш тахта цзяриндя ойун. Рус, инэилис, алман вя италйан Д.-сы (64 ханалы тахтада), бейнялхалг Д. (100 ханалы тахтада) вя Канада Д.-сы (144 ханалы тахтада) мювъуддур. Башланьыъ вязиййятдя щяр ойунчунун 12 (64 ханалы тахтада), 20 (100 ханалы тахтада) вя йа 30 (144 ханалы тахтада) Д. дашы олур. Рягиблярин дашлары рянэиня эюря фярглянир (адятян аь вя гара). Ойунчунун вязифяси рягиб дашыны мящв етмяк вя йа эедишдян мящрум етмякдир.


  100 ханалы Д. цзря дцнйа биринъиликляри 1894 илдян кечирилир. 1947 илдя Цмумдцнйа Д. Федерасийасы (ФМЖД) йарадылмышдыр. Азярб. Д. Федерасийасы 1958 илдя Бакыда йарадылмыш, 1993 илдя йенидян тясис едилмишдир. Цмумдцнйа Д. Федерасийасынын (1993) вя Авропа Д. Федерасийасынын (1998) цзвцдцр. Гадынлар арасында илк дяфя М. Дубова (1959), кишиляр арасында ися Е. Мцрсялов (1975) ССРИ чемпиону олмушлар. Ян йцксяк нятиъяни 2 дяфя (1997, 2002) дцнйа чемпиону Ц. Абдуллайев ялдя етмишдир. А. Нуруллайев бейнялхалг дяряъяли щаким (ФМЖД, 1998) вя илк ямякдар мяшгчидир (2009). Азярб. дамачылары 2001–2010 иллярдя дцнйа вя Авропа чемпионатларында 3 гызыл, 3 эцмцш, 13 бцрцнъ медал газанмышлар.

  DAMA

  ДАМА – тцнд вя ачыг рянэли ханалара бюлцнмцш тахта цзяриндя ойун. Рус, инэилис, алман вя италйан Д.-сы (64 ханалы тахтада), бейнялхалг Д. (100 ханалы тахтада) вя Канада Д.-сы (144 ханалы тахтада) мювъуддур. Башланьыъ вязиййятдя щяр ойунчунун 12 (64 ханалы тахтада), 20 (100 ханалы тахтада) вя йа 30 (144 ханалы тахтада) Д. дашы олур. Рягиблярин дашлары рянэиня эюря фярглянир (адятян аь вя гара). Ойунчунун вязифяси рягиб дашыны мящв етмяк вя йа эедишдян мящрум етмякдир.


  100 ханалы Д. цзря дцнйа биринъиликляри 1894 илдян кечирилир. 1947 илдя Цмумдцнйа Д. Федерасийасы (ФМЖД) йарадылмышдыр. Азярб. Д. Федерасийасы 1958 илдя Бакыда йарадылмыш, 1993 илдя йенидян тясис едилмишдир. Цмумдцнйа Д. Федерасийасынын (1993) вя Авропа Д. Федерасийасынын (1998) цзвцдцр. Гадынлар арасында илк дяфя М. Дубова (1959), кишиляр арасында ися Е. Мцрсялов (1975) ССРИ чемпиону олмушлар. Ян йцксяк нятиъяни 2 дяфя (1997, 2002) дцнйа чемпиону Ц. Абдуллайев ялдя етмишдир. А. Нуруллайев бейнялхалг дяряъяли щаким (ФМЖД, 1998) вя илк ямякдар мяшгчидир (2009). Азярб. дамачылары 2001–2010 иллярдя дцнйа вя Авропа чемпионатларында 3 гызыл, 3 эцмцш, 13 бцрцнъ медал газанмышлар.