Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMAD

  ДАМАД Сеййид Яли Тябризи (1858, Тябриз – 1918, Ираг, Няъяф) – Азярб. фигщ алими. Тябризин Талибиййя мядрясясиндя охумуш, даща сонра Няъяфдя тящсилини давам етдирмиш, иътищад шящадятнамяси алмышдыр. Иранын азярб. ящалиси арасында чохсайлы мцгяллидляри (ардыъыллары) олмушдур. Фигщ вя щядис елмляриня даир бир нечя ясярин мцяллифидир. Иътимаи-сийаси фяалиййятля дя мяшьул олмуш, Иран ингилабы (1905–11) башладыьы вахтдан хцсуси фятвасы иля она дястяк вермишдир. 1911 илдя рус гошунларынын Тябризя щцъуму заманы юлкянин мцдафияси цчцн Ирана гайытмаьа ъящд эюстярмиш, йцксяк даиряляря вя нцфузлу шяхсляря мцраъиятляр цнванламышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Ирагын Инэилтяря тяряфиндян ишьалына гаршы ъищад фятвасы иля чыхыш етмиш, ъябщядя дюйцшляри шяхсян излямишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMAD

  ДАМАД Сеййид Яли Тябризи (1858, Тябриз – 1918, Ираг, Няъяф) – Азярб. фигщ алими. Тябризин Талибиййя мядрясясиндя охумуш, даща сонра Няъяфдя тящсилини давам етдирмиш, иътищад шящадятнамяси алмышдыр. Иранын азярб. ящалиси арасында чохсайлы мцгяллидляри (ардыъыллары) олмушдур. Фигщ вя щядис елмляриня даир бир нечя ясярин мцяллифидир. Иътимаи-сийаси фяалиййятля дя мяшьул олмуш, Иран ингилабы (1905–11) башладыьы вахтдан хцсуси фятвасы иля она дястяк вермишдир. 1911 илдя рус гошунларынын Тябризя щцъуму заманы юлкянин мцдафияси цчцн Ирана гайытмаьа ъящд эюстярмиш, йцксяк даиряляря вя нцфузлу шяхсляря мцраъиятляр цнванламышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Ирагын Инэилтяря тяряфиндян ишьалына гаршы ъищад фятвасы иля чыхыш етмиш, ъябщядя дюйцшляри шяхсян излямишдир.

  DAMAD

  ДАМАД Сеййид Яли Тябризи (1858, Тябриз – 1918, Ираг, Няъяф) – Азярб. фигщ алими. Тябризин Талибиййя мядрясясиндя охумуш, даща сонра Няъяфдя тящсилини давам етдирмиш, иътищад шящадятнамяси алмышдыр. Иранын азярб. ящалиси арасында чохсайлы мцгяллидляри (ардыъыллары) олмушдур. Фигщ вя щядис елмляриня даир бир нечя ясярин мцяллифидир. Иътимаи-сийаси фяалиййятля дя мяшьул олмуш, Иран ингилабы (1905–11) башладыьы вахтдан хцсуси фятвасы иля она дястяк вермишдир. 1911 илдя рус гошунларынын Тябризя щцъуму заманы юлкянин мцдафияси цчцн Ирана гайытмаьа ъящд эюстярмиш, йцксяк даиряляря вя нцфузлу шяхсляря мцраъиятляр цнванламышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси заманы Ирагын Инэилтяря тяряфиндян ишьалына гаршы ъищад фятвасы иля чыхыш етмиш, ъябщядя дюйцшляри шяхсян излямишдир.