Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMAN VƏ DİU

  ДАМÁН ВЯ ДИУ – Щиндистанын тяркибиндя иттифаг яразиси. Щиндистан й-а-нын г. сащилляриндя йерляшир. Ики щиссядян ибарятдир: Даман – Гуъарат штаты яразисиндя анклав вя Диу – Катщийавар й-а-ндан ъ.-да ада. Пайтахты Даман ш.-дир. Рясми дилляр: гуъарати, маратщи.

  16 ясрин орталарындан 1961 илядяк Д. вя Д. Гоа иля бирликдя Португалийанын Щиндистандакы мцстямлякяляринин тяркибиндя иди. 1961 илдян Гоа, Даман вя Диу иттифаг яразисинин (1974 илдя Португалийа ону рясмян таныды) бир щиссясини тяшкил едирди. 1987 илдян (Гоа штат олдугдан сонра) Д. вя Д. мцстягил иттифаг яразиси статусуну алды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMAN VƏ DİU

  ДАМÁН ВЯ ДИУ – Щиндистанын тяркибиндя иттифаг яразиси. Щиндистан й-а-нын г. сащилляриндя йерляшир. Ики щиссядян ибарятдир: Даман – Гуъарат штаты яразисиндя анклав вя Диу – Катщийавар й-а-ндан ъ.-да ада. Пайтахты Даман ш.-дир. Рясми дилляр: гуъарати, маратщи.

  16 ясрин орталарындан 1961 илядяк Д. вя Д. Гоа иля бирликдя Португалийанын Щиндистандакы мцстямлякяляринин тяркибиндя иди. 1961 илдян Гоа, Даман вя Диу иттифаг яразисинин (1974 илдя Португалийа ону рясмян таныды) бир щиссясини тяшкил едирди. 1987 илдян (Гоа штат олдугдан сонра) Д. вя Д. мцстягил иттифаг яразиси статусуну алды.

  DAMAN VƏ DİU

  ДАМÁН ВЯ ДИУ – Щиндистанын тяркибиндя иттифаг яразиси. Щиндистан й-а-нын г. сащилляриндя йерляшир. Ики щиссядян ибарятдир: Даман – Гуъарат штаты яразисиндя анклав вя Диу – Катщийавар й-а-ндан ъ.-да ада. Пайтахты Даман ш.-дир. Рясми дилляр: гуъарати, маратщи.

  16 ясрин орталарындан 1961 илядяк Д. вя Д. Гоа иля бирликдя Португалийанын Щиндистандакы мцстямлякяляринин тяркибиндя иди. 1961 илдян Гоа, Даман вя Диу иттифаг яразисинин (1974 илдя Португалийа ону рясмян таныды) бир щиссясини тяшкил едирди. 1987 илдян (Гоа штат олдугдан сонра) Д. вя Д. мцстягил иттифаг яразиси статусуну алды.