Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMAR GENƏLDİCİ DƏRMANLAR

  ДАМАРЭЕНЯЛДИЪИ ДЯРМАНЛАР – ган дамарларынын сайа язялялярини зяифлядян дярман маддяляри.


  М и о т р о п тясирли Д.д. (кофеин, теофиллин, папаверин, но-шпа, щидралазин, натриум нитропрусид вя с.) билаваситя дамар язялясиня тясир эюстярмякля мцбадиля просесини дяйишдирир, тонусу ашаьы салыр.


  Н е й р о т р о п тясирли Д.д. симпатик синирлярдян эялян импулслары зяифлядир, йахуд тамамиля дайандырыр. Бязи препаратлар (нитроглисерин, нитранол, резерпин вя с.) ися гарышыг тясир механизминя маликдир (мяркязи нейротроп вя периферик миотроп).


  Д.д., ясасян, цряк хястяликляриндя (стенокардийа, миокард инфаркты), щипертонийада, бейин ган дювраны позунтусунда, щабеля ъярращи ямялиййат заманы ганахманы азалтмаг мягсядиля (артериал ган тязйигини ашаьы салмаг йолу иля) ишлядилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMAR GENƏLDİCİ DƏRMANLAR

  ДАМАРЭЕНЯЛДИЪИ ДЯРМАНЛАР – ган дамарларынын сайа язялялярини зяифлядян дярман маддяляри.


  М и о т р о п тясирли Д.д. (кофеин, теофиллин, папаверин, но-шпа, щидралазин, натриум нитропрусид вя с.) билаваситя дамар язялясиня тясир эюстярмякля мцбадиля просесини дяйишдирир, тонусу ашаьы салыр.


  Н е й р о т р о п тясирли Д.д. симпатик синирлярдян эялян импулслары зяифлядир, йахуд тамамиля дайандырыр. Бязи препаратлар (нитроглисерин, нитранол, резерпин вя с.) ися гарышыг тясир механизминя маликдир (мяркязи нейротроп вя периферик миотроп).


  Д.д., ясасян, цряк хястяликляриндя (стенокардийа, миокард инфаркты), щипертонийада, бейин ган дювраны позунтусунда, щабеля ъярращи ямялиййат заманы ганахманы азалтмаг мягсядиля (артериал ган тязйигини ашаьы салмаг йолу иля) ишлядилир.

  DAMAR GENƏLDİCİ DƏRMANLAR

  ДАМАРЭЕНЯЛДИЪИ ДЯРМАНЛАР – ган дамарларынын сайа язялялярини зяифлядян дярман маддяляри.


  М и о т р о п тясирли Д.д. (кофеин, теофиллин, папаверин, но-шпа, щидралазин, натриум нитропрусид вя с.) билаваситя дамар язялясиня тясир эюстярмякля мцбадиля просесини дяйишдирир, тонусу ашаьы салыр.


  Н е й р о т р о п тясирли Д.д. симпатик синирлярдян эялян импулслары зяифлядир, йахуд тамамиля дайандырыр. Бязи препаратлар (нитроглисерин, нитранол, резерпин вя с.) ися гарышыг тясир механизминя маликдир (мяркязи нейротроп вя периферик миотроп).


  Д.д., ясасян, цряк хястяликляриндя (стенокардийа, миокард инфаркты), щипертонийада, бейин ган дювраны позунтусунда, щабеля ъярращи ямялиййат заманы ганахманы азалтмаг мягсядиля (артериал ган тязйигини ашаьы салмаг йолу иля) ишлядилир.