Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMAZLIQ

  ДАМАЗЛЫГ – кечмишдя Азярб.-да йайылмыш гаршылыглы йардым формасы. Ещтимал ки, иъмадахили сосиал тябягяляшмя шяраитиндя мейдана чыхмыш, Азярб.-ын бцтцн бюлэяляриндя йайылмышды. Щейваны, саьымы олмайан шяхсляря гонум-гоншу, щямкяндлиляри тяряфиндян эюстярилян тямяннасыз кюмяк иди. Бундан башга, яр евиня кючян гыза валидейнляри дамазлыг олараг иняк, ъамыш, йахуд бир нечя давар верирдиляр. Д. щейван, ясасян, доьар олмалы иди. Д. щейванын кюкцнц кясмяздиляр; Ширван, Гарабаь, Эянъя вя Газах бюлэяляриндя ондан мал-гаранын ъинсини йахшылашдырмаг мягсядиля дя истифадя едирдиляр. Д. адятиня Азярб.-ын бязи кяндляриндя инди дя тясадцф едилир. Д. иля баьлы адят Зянэязурда “умйа” адланырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMAZLIQ

  ДАМАЗЛЫГ – кечмишдя Азярб.-да йайылмыш гаршылыглы йардым формасы. Ещтимал ки, иъмадахили сосиал тябягяляшмя шяраитиндя мейдана чыхмыш, Азярб.-ын бцтцн бюлэяляриндя йайылмышды. Щейваны, саьымы олмайан шяхсляря гонум-гоншу, щямкяндлиляри тяряфиндян эюстярилян тямяннасыз кюмяк иди. Бундан башга, яр евиня кючян гыза валидейнляри дамазлыг олараг иняк, ъамыш, йахуд бир нечя давар верирдиляр. Д. щейван, ясасян, доьар олмалы иди. Д. щейванын кюкцнц кясмяздиляр; Ширван, Гарабаь, Эянъя вя Газах бюлэяляриндя ондан мал-гаранын ъинсини йахшылашдырмаг мягсядиля дя истифадя едирдиляр. Д. адятиня Азярб.-ын бязи кяндляриндя инди дя тясадцф едилир. Д. иля баьлы адят Зянэязурда “умйа” адланырды.

  DAMAZLIQ

  ДАМАЗЛЫГ – кечмишдя Азярб.-да йайылмыш гаршылыглы йардым формасы. Ещтимал ки, иъмадахили сосиал тябягяляшмя шяраитиндя мейдана чыхмыш, Азярб.-ын бцтцн бюлэяляриндя йайылмышды. Щейваны, саьымы олмайан шяхсляря гонум-гоншу, щямкяндлиляри тяряфиндян эюстярилян тямяннасыз кюмяк иди. Бундан башга, яр евиня кючян гыза валидейнляри дамазлыг олараг иняк, ъамыш, йахуд бир нечя давар верирдиляр. Д. щейван, ясасян, доьар олмалы иди. Д. щейванын кюкцнц кясмяздиляр; Ширван, Гарабаь, Эянъя вя Газах бюлэяляриндя ондан мал-гаранын ъинсини йахшылашдырмаг мягсядиля дя истифадя едирдиляр. Д. адятиня Азярб.-ын бязи кяндляриндя инди дя тясадцф едилир. Д. иля баьлы адят Зянэязурда “умйа” адланырды.