Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMİANİ

  DAMИÁNИ Damiano (23.7.1922, Pasiano – 7.3.2013, Roma) – italyan kinorejissoru. Milan Zяrif Sяnяtlяr Аkademi- yasыnda boyakarlыq sinfi цzrя tяhsil almышdыr. 1946 ildяnkinoda (quruluшчu rяssam, rej. kюmяkчisi) iшlяmiшdir. Sonrakы 10 il яrzindя Ч. Dzavattininin rяhbяrliyi altыnda ona шюhrяt gяtirяn bir neчя qыsametrajlы sяnяdli film (“Afforinin bandasы”, “Иncяsяnяt vя reallыq”, “Diskobol”, “Formula 2”, “Hяrяkяt edяn rяsmin yaranmasы” vя s.) чяkmiшdir. “Zavallы sevgililяr haqqыnda povest” filminin (1953, rej. K. Lidzani) ssenari mцяlliflяrindяn biridir. 1960 ildяn bяdii kino sahяsinдя чalышmышdыr (“Dodaq boyasы”). D.-nin rej.-luq fяaliyyяtindя kяskin sцjetli, dinamik (“Muzdlu qatil”, 1961; “Kim bilir?”, 1966) kinematoqrafa meyil sosial-psixoloji problematikaya (“Arturo adasы” vя “Hяmyerlilяrin gюrцшц”, hяr ikisi 1963; “Sыxыntы”, 1964; “Olduqca чяtin qыz”, 1969) maraqla birlяшir. 1960-cы illяrin sonu – 1970-ci illяrdя D. korrupsiya vя mafiya mюvzularыna xцsusi diqqяt yetirmiш, siyasi kinematoqrafыn liderlяrindяn biri olmuшdur: “Bayquш gцndцz gяlir” (1967), “Яn gюzяl arvad” (1970), “Polis komissarыnыn respublika prokuroruna etirafы” (1971, Moskva Beynяlxalq kinofestivalыnыn mцkafatы), “Иstintaq bitmiшdir: unudun” (1972), “Hakimlяri niyя юldцrцrlяr” (1975), “Mяn qorxuram” (1977), “Diz чюkmцш insan” (1979), “Xяbяrdarlыq” (1980). Neorealizm яnяnяlяrini inkiшaf etdirmiш D. ideal qяhrяmana inamы, romantik kolliziya vя teatrallыьa meyиlliyi saxlamышdыr. Digяr filmlяri: “Cirolimoni, Roma яjdahasы” (1972), “Bir dahi, iki bacanaq vя toyuq” (1976), “Qudbay vя amin” (1978), “Pitseriya hazыrlayan mяkan vasitяsilя яlaqя” (1985), “Tяhqiqat” (1987), “ Tutqun gцnяш”, “Qяtl oyunu” (hяr ikisi 1989), “Silahlы mяlяk” (1991); “Sюzlяr vя qan” (1982), “Leninin qatarы” (1988) telefilmlяri; “Sprut” (1984) teleserialы. F.Vanчininin “Matteottinin qяtli” (1973, Moskva Beynяlxalq kinofestivalыnыn mц- kafatы) filmindя baш rollardan birini oynamышdыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMİANİ

  DAMИÁNИ Damiano (23.7.1922, Pasiano – 7.3.2013, Roma) – italyan kinorejissoru. Milan Zяrif Sяnяtlяr Аkademi- yasыnda boyakarlыq sinfi цzrя tяhsil almышdыr. 1946 ildяnkinoda (quruluшчu rяssam, rej. kюmяkчisi) iшlяmiшdir. Sonrakы 10 il яrzindя Ч. Dzavattininin rяhbяrliyi altыnda ona шюhrяt gяtirяn bir neчя qыsametrajlы sяnяdli film (“Afforinin bandasы”, “Иncяsяnяt vя reallыq”, “Diskobol”, “Formula 2”, “Hяrяkяt edяn rяsmin yaranmasы” vя s.) чяkmiшdir. “Zavallы sevgililяr haqqыnda povest” filminin (1953, rej. K. Lidzani) ssenari mцяlliflяrindяn biridir. 1960 ildяn bяdii kino sahяsinдя чalышmышdыr (“Dodaq boyasы”). D.-nin rej.-luq fяaliyyяtindя kяskin sцjetli, dinamik (“Muzdlu qatil”, 1961; “Kim bilir?”, 1966) kinematoqrafa meyil sosial-psixoloji problematikaya (“Arturo adasы” vя “Hяmyerlilяrin gюrцшц”, hяr ikisi 1963; “Sыxыntы”, 1964; “Olduqca чяtin qыz”, 1969) maraqla birlяшir. 1960-cы illяrin sonu – 1970-ci illяrdя D. korrupsiya vя mafiya mюvzularыna xцsusi diqqяt yetirmiш, siyasi kinematoqrafыn liderlяrindяn biri olmuшdur: “Bayquш gцndцz gяlir” (1967), “Яn gюzяl arvad” (1970), “Polis komissarыnыn respublika prokuroruna etirafы” (1971, Moskva Beynяlxalq kinofestivalыnыn mцkafatы), “Иstintaq bitmiшdir: unudun” (1972), “Hakimlяri niyя юldцrцrlяr” (1975), “Mяn qorxuram” (1977), “Diz чюkmцш insan” (1979), “Xяbяrdarlыq” (1980). Neorealizm яnяnяlяrini inkiшaf etdirmiш D. ideal qяhrяmana inamы, romantik kolliziya vя teatrallыьa meyиlliyi saxlamышdыr. Digяr filmlяri: “Cirolimoni, Roma яjdahasы” (1972), “Bir dahi, iki bacanaq vя toyuq” (1976), “Qudbay vя amin” (1978), “Pitseriya hazыrlayan mяkan vasitяsilя яlaqя” (1985), “Tяhqiqat” (1987), “ Tutqun gцnяш”, “Qяtl oyunu” (hяr ikisi 1989), “Silahlы mяlяk” (1991); “Sюzlяr vя qan” (1982), “Leninin qatarы” (1988) telefilmlяri; “Sprut” (1984) teleserialы. F.Vanчininin “Matteottinin qяtli” (1973, Moskva Beynяlxalq kinofestivalыnыn mц- kafatы) filmindя baш rollardan birini oynamышdыr.

  DAMİANİ

  DAMИÁNИ Damiano (23.7.1922, Pasiano – 7.3.2013, Roma) – italyan kinorejissoru. Milan Zяrif Sяnяtlяr Аkademi- yasыnda boyakarlыq sinfi цzrя tяhsil almышdыr. 1946 ildяnkinoda (quruluшчu rяssam, rej. kюmяkчisi) iшlяmiшdir. Sonrakы 10 il яrzindя Ч. Dzavattininin rяhbяrliyi altыnda ona шюhrяt gяtirяn bir neчя qыsametrajlы sяnяdli film (“Afforinin bandasы”, “Иncяsяnяt vя reallыq”, “Diskobol”, “Formula 2”, “Hяrяkяt edяn rяsmin yaranmasы” vя s.) чяkmiшdir. “Zavallы sevgililяr haqqыnda povest” filminin (1953, rej. K. Lidzani) ssenari mцяlliflяrindяn biridir. 1960 ildяn bяdii kino sahяsinдя чalышmышdыr (“Dodaq boyasы”). D.-nin rej.-luq fяaliyyяtindя kяskin sцjetli, dinamik (“Muzdlu qatil”, 1961; “Kim bilir?”, 1966) kinematoqrafa meyil sosial-psixoloji problematikaya (“Arturo adasы” vя “Hяmyerlilяrin gюrцшц”, hяr ikisi 1963; “Sыxыntы”, 1964; “Olduqca чяtin qыz”, 1969) maraqla birlяшir. 1960-cы illяrin sonu – 1970-ci illяrdя D. korrupsiya vя mafiya mюvzularыna xцsusi diqqяt yetirmiш, siyasi kinematoqrafыn liderlяrindяn biri olmuшdur: “Bayquш gцndцz gяlir” (1967), “Яn gюzяl arvad” (1970), “Polis komissarыnыn respublika prokuroruna etirafы” (1971, Moskva Beynяlxalq kinofestivalыnыn mцkafatы), “Иstintaq bitmiшdir: unudun” (1972), “Hakimlяri niyя юldцrцrlяr” (1975), “Mяn qorxuram” (1977), “Diz чюkmцш insan” (1979), “Xяbяrdarlыq” (1980). Neorealizm яnяnяlяrini inkiшaf etdirmiш D. ideal qяhrяmana inamы, romantik kolliziya vя teatrallыьa meyиlliyi saxlamышdыr. Digяr filmlяri: “Cirolimoni, Roma яjdahasы” (1972), “Bir dahi, iki bacanaq vя toyuq” (1976), “Qudbay vя amin” (1978), “Pitseriya hazыrlayan mяkan vasitяsilя яlaqя” (1985), “Tяhqiqat” (1987), “ Tutqun gцnяш”, “Qяtl oyunu” (hяr ikisi 1989), “Silahlы mяlяk” (1991); “Sюzlяr vя qan” (1982), “Leninin qatarы” (1988) telefilmlяri; “Sprut” (1984) teleserialы. F.Vanчininin “Matteottinin qяtli” (1973, Moskva Beynяlxalq kinofestivalыnыn mц- kafatы) filmindя baш rollardan birini oynamышdыr.