Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DAMOKL QILINCI"

  “ДАМÓКЛ ГЫЛЫНЪЫ” – защири яминаманлыг заманы даим эюзлянилян тящлцкяни билдирян образлы ифадя. Гядим йунан яфсанясиня эюря, Сиракуза тираны Бюйцк Диониси (е.я. 5 ясрин сону – 4 яср) юз тахт- таъыны бир эцнлцйя, ону ян хошбяхт инсан сайан язизи Дамокла тяклиф етмишди. Бундан щядсиз фярящлянян Дамокл зийафят заманы гяфлятян башы цзяриндян ат гылындан асылы сийирмя гылынъы эюрмцш вя сяадятин хяйали олдуьуну баша дцшмцшдц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DAMOKL QILINCI"

  “ДАМÓКЛ ГЫЛЫНЪЫ” – защири яминаманлыг заманы даим эюзлянилян тящлцкяни билдирян образлы ифадя. Гядим йунан яфсанясиня эюря, Сиракуза тираны Бюйцк Диониси (е.я. 5 ясрин сону – 4 яср) юз тахт- таъыны бир эцнлцйя, ону ян хошбяхт инсан сайан язизи Дамокла тяклиф етмишди. Бундан щядсиз фярящлянян Дамокл зийафят заманы гяфлятян башы цзяриндян ат гылындан асылы сийирмя гылынъы эюрмцш вя сяадятин хяйали олдуьуну баша дцшмцшдц.

  "DAMOKL QILINCI"

  “ДАМÓКЛ ГЫЛЫНЪЫ” – защири яминаманлыг заманы даим эюзлянилян тящлцкяни билдирян образлы ифадя. Гядим йунан яфсанясиня эюря, Сиракуза тираны Бюйцк Диониси (е.я. 5 ясрин сону – 4 яср) юз тахт- таъыны бир эцнлцйя, ону ян хошбяхт инсан сайан язизи Дамокла тяклиф етмишди. Бундан щядсиз фярящлянян Дамокл зийафят заманы гяфлятян башы цзяриндян ат гылындан асылы сийирмя гылынъы эюрмцш вя сяадятин хяйали олдуьуну баша дцшмцшдц.