Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMOT

  ДАМÓТ – 9–14 ясрин яввялляриндя Ефиопийанын г.-индя, Аббай чайы вадисиндя еркян феодал дювляти. Д.-ун етник юзяйини якинчилик вя малдарлыг, фил сцмцйц, гызыл вя щейван дяриси тиъаряти иля мяшьул олан сами вя куши халглары тяшкил едирди. Д. гоншу дювлятляр, о ъцмлядян Гафат цзяриндя щеэемонлуьа малик иди. 13 ясрин сонларындан яняняви инанълары ислам дини вя христианлыг явяз етди. 14 ясрин яввялляриндя Д.-да илк монастыр инша едилди. Император Амде-Сыйонун [1314–44] ишьалчы йцрцшляри заманы Д. Ефиопийа империйасынын яйаляти- ня чеврилди. 16 ясрдя Д. Гырмызы дянизин сащилйаны яразиляриндян эялмиш оромолар тяряфиндян мяскунлашдырылды

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMOT

  ДАМÓТ – 9–14 ясрин яввялляриндя Ефиопийанын г.-индя, Аббай чайы вадисиндя еркян феодал дювляти. Д.-ун етник юзяйини якинчилик вя малдарлыг, фил сцмцйц, гызыл вя щейван дяриси тиъаряти иля мяшьул олан сами вя куши халглары тяшкил едирди. Д. гоншу дювлятляр, о ъцмлядян Гафат цзяриндя щеэемонлуьа малик иди. 13 ясрин сонларындан яняняви инанълары ислам дини вя христианлыг явяз етди. 14 ясрин яввялляриндя Д.-да илк монастыр инша едилди. Император Амде-Сыйонун [1314–44] ишьалчы йцрцшляри заманы Д. Ефиопийа империйасынын яйаляти- ня чеврилди. 16 ясрдя Д. Гырмызы дянизин сащилйаны яразиляриндян эялмиш оромолар тяряфиндян мяскунлашдырылды

  DAMOT

  ДАМÓТ – 9–14 ясрин яввялляриндя Ефиопийанын г.-индя, Аббай чайы вадисиндя еркян феодал дювляти. Д.-ун етник юзяйини якинчилик вя малдарлыг, фил сцмцйц, гызыл вя щейван дяриси тиъаряти иля мяшьул олан сами вя куши халглары тяшкил едирди. Д. гоншу дювлятляр, о ъцмлядян Гафат цзяриндя щеэемонлуьа малик иди. 13 ясрин сонларындан яняняви инанълары ислам дини вя христианлыг явяз етди. 14 ясрин яввялляриндя Д.-да илк монастыр инша едилди. Император Амде-Сыйонун [1314–44] ишьалчы йцрцшляри заманы Д. Ефиопийа империйасынын яйаляти- ня чеврилди. 16 ясрдя Д. Гырмызы дянизин сащилйаны яразиляриндян эялмиш оромолар тяряфиндян мяскунлашдырылды