Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMÖRTMƏ İŞLƏRİ

  DAMЮRTMЯ ИШЛЯРИ – юртц материалларындан истифадя етмякля бина вя тикилинин дам юртцйцнцн гурулмасы цчцн апарылан ишляр. Мастика вя рулон материалларын тятбиги иля апарылан Д.и.-ндя ясас конструксийанын мастика иля, йахуд бир вя йа ики гат рубероид, шцшя-рубероид, тол вя с. иля бухар изолйасийасы; мцхтялиф материалларла истилик изолйасийасы; щамарлайыъы малалама вя шцшя лифлярля арматурланмыш мастика вя рулон материаллардан дам юртцйцнцн гурулмасы нязярдя тутулур. Ядяди материаллар тятбиг едилян Д.и.-ня асбест-семент тябягя вя таваларын дюшянмяси; кирямит, йахуд дам юртцйц поладынын тахта гяфяся вя йа тахта, полад кярянляря дцзцлмяси дахилдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMÖRTMƏ İŞLƏRİ

  DAMЮRTMЯ ИШЛЯРИ – юртц материалларындан истифадя етмякля бина вя тикилинин дам юртцйцнцн гурулмасы цчцн апарылан ишляр. Мастика вя рулон материалларын тятбиги иля апарылан Д.и.-ндя ясас конструксийанын мастика иля, йахуд бир вя йа ики гат рубероид, шцшя-рубероид, тол вя с. иля бухар изолйасийасы; мцхтялиф материалларла истилик изолйасийасы; щамарлайыъы малалама вя шцшя лифлярля арматурланмыш мастика вя рулон материаллардан дам юртцйцнцн гурулмасы нязярдя тутулур. Ядяди материаллар тятбиг едилян Д.и.-ня асбест-семент тябягя вя таваларын дюшянмяси; кирямит, йахуд дам юртцйц поладынын тахта гяфяся вя йа тахта, полад кярянляря дцзцлмяси дахилдир.

  DAMÖRTMƏ İŞLƏRİ

  DAMЮRTMЯ ИШЛЯРИ – юртц материалларындан истифадя етмякля бина вя тикилинин дам юртцйцнцн гурулмасы цчцн апарылан ишляр. Мастика вя рулон материалларын тятбиги иля апарылан Д.и.-ндя ясас конструксийанын мастика иля, йахуд бир вя йа ики гат рубероид, шцшя-рубероид, тол вя с. иля бухар изолйасийасы; мцхтялиф материалларла истилик изолйасийасы; щамарлайыъы малалама вя шцшя лифлярля арматурланмыш мастика вя рулон материаллардан дам юртцйцнцн гурулмасы нязярдя тутулур. Ядяди материаллар тятбиг едилян Д.и.-ня асбест-семент тябягя вя таваларын дюшянмяси; кирямит, йахуд дам юртцйц поладынын тахта гяфяся вя йа тахта, полад кярянляря дцзцлмяси дахилдир.