Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMP

  ДАМП (инэ. думп – бошалтмаг) – компцтер йаддашынын мязмунунун хариъетмя гурьусуна кючцрцлмяси; йаддашын бошалмасы заманы алынан верилянляр. Й а д д а ш Д.-ы бир просесин, юзяйин вя йа бцтцн ямялиййат системинин ишчи йаддашынын мязмунудур. Щямчинин програм вя йа системин вязиййяти щаггында ялавя мялумат (мяс., просессорун реэистрляринин гиймяти вя стекин мязмуну) да сахлайа билир. Адятян, просес сящвян дайандыгда онун йаддаш Д.-ы автоматик горунуб сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMP

  ДАМП (инэ. думп – бошалтмаг) – компцтер йаддашынын мязмунунун хариъетмя гурьусуна кючцрцлмяси; йаддашын бошалмасы заманы алынан верилянляр. Й а д д а ш Д.-ы бир просесин, юзяйин вя йа бцтцн ямялиййат системинин ишчи йаддашынын мязмунудур. Щямчинин програм вя йа системин вязиййяти щаггында ялавя мялумат (мяс., просессорун реэистрляринин гиймяти вя стекин мязмуну) да сахлайа билир. Адятян, просес сящвян дайандыгда онун йаддаш Д.-ы автоматик горунуб сахланылыр.

  DAMP

  ДАМП (инэ. думп – бошалтмаг) – компцтер йаддашынын мязмунунун хариъетмя гурьусуна кючцрцлмяси; йаддашын бошалмасы заманы алынан верилянляр. Й а д д а ш Д.-ы бир просесин, юзяйин вя йа бцтцн ямялиййат системинин ишчи йаддашынын мязмунудур. Щямчинин програм вя йа системин вязиййяти щаггында ялавя мялумат (мяс., просессорун реэистрляринин гиймяти вя стекин мязмуну) да сахлайа билир. Адятян, просес сящвян дайандыгда онун йаддаш Д.-ы автоматик горунуб сахланылыр.