Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAMRONQ NAVASAVAT

  ДАМРÓНГ НАВАСАВÁТ (там ады Тавал Дамронг Навасават) (21.11.1901, Айуттхайа – 3.12.1988, Щонконг) – Тайландын дювлят вя иътимаи хадими, контр-адмирал. 1932 ил ингилабындан сонра портфелсиз назир (1933–35), дахили ишляр назири (1935–38), ядлиййя назири (1938–44) вязифялярини тутмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Йапонийа ишьалына гаршы мцбаризя апармыш “Азад Тай” щярякатынын рящбярляриндян бири олмушдур. 1946 илдя Конститусийа ъябщясиня башчылыг етмишдир. 1946–47 иллярдя баш назир, ядлиййя назири иди. 1947 илин нойабрында баш вермиш дювлят чеврилишиндян сонра Щонконга мцщаъирят етмишдир. 1949 илин феврал айында Пибунсонграм щюкумятиня (1948–57) гаршы уьурсуз суи-гясдин иштиракчысы олмушдур. 1959–68 иллярдя Тайланд Мцяссисляр мяълисинин цзвц иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAMRONQ NAVASAVAT

  ДАМРÓНГ НАВАСАВÁТ (там ады Тавал Дамронг Навасават) (21.11.1901, Айуттхайа – 3.12.1988, Щонконг) – Тайландын дювлят вя иътимаи хадими, контр-адмирал. 1932 ил ингилабындан сонра портфелсиз назир (1933–35), дахили ишляр назири (1935–38), ядлиййя назири (1938–44) вязифялярини тутмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Йапонийа ишьалына гаршы мцбаризя апармыш “Азад Тай” щярякатынын рящбярляриндян бири олмушдур. 1946 илдя Конститусийа ъябщясиня башчылыг етмишдир. 1946–47 иллярдя баш назир, ядлиййя назири иди. 1947 илин нойабрында баш вермиш дювлят чеврилишиндян сонра Щонконга мцщаъирят етмишдир. 1949 илин феврал айында Пибунсонграм щюкумятиня (1948–57) гаршы уьурсуз суи-гясдин иштиракчысы олмушдур. 1959–68 иллярдя Тайланд Мцяссисляр мяълисинин цзвц иди.

  DAMRONQ NAVASAVAT

  ДАМРÓНГ НАВАСАВÁТ (там ады Тавал Дамронг Навасават) (21.11.1901, Айуттхайа – 3.12.1988, Щонконг) – Тайландын дювлят вя иътимаи хадими, контр-адмирал. 1932 ил ингилабындан сонра портфелсиз назир (1933–35), дахили ишляр назири (1935–38), ядлиййя назири (1938–44) вязифялярини тутмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Йапонийа ишьалына гаршы мцбаризя апармыш “Азад Тай” щярякатынын рящбярляриндян бири олмушдур. 1946 илдя Конститусийа ъябщясиня башчылыг етмишдир. 1946–47 иллярдя баш назир, ядлиййя назири иди. 1947 илин нойабрында баш вермиш дювлят чеврилишиндян сонра Щонконга мцщаъирят етмишдир. 1949 илин феврал айында Пибунсонграм щюкумятиня (1948–57) гаршы уьурсуз суи-гясдин иштиракчысы олмушдур. 1959–68 иллярдя Тайланд Мцяссисляр мяълисинин цзвц иди.